Unit 9 Undersea World (D. Writing) Trang 99-100-101 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Unit 9 : Undersea World D. Writing AIMS AND OBJECTIVES: – Language content: + To help the Ss describe information from a table. – Language function: + To help the Ss know more information about the sperm whale’s life. – Educational aims: + To improve their love of the rare animals, and their awareness of protecting these mammal. Language: Vocabulary: carnivore, squid, give birth, life span, entrapment, gestation Structure: The Present simple tense Describing information from a table...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 9 : Undersea World

D. Writing

AIMS AND OBJECTIVES:

– Language content:

+ To help the Ss describe information from a table.

– Language function:

+ To help the Ss know more information about the sperm whale’s life.

– Educational aims:

+ To improve their love of the rare animals, and their awareness of protecting these mammal.

Language:

Vocabulary: carnivore, squid, give birth, life span, entrapment, gestation

Structure: The Present simple tense

Describing information from a table (Diễn tả thông tin từ một bảng)

Task 1. Work in pairs. Read the description of sperm whale and then complete the table that follows. (Làm việc theo cặp. Đọc phần miêu tả Cá nhà táng và sau đó hoàn thành bảng theo sau.)

Unit 9 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Sperm whales are the biggest animals on Earth that have teeth. They are carnivores, which means they eat meat. Although sperm whales can he found in all oceans, they prefer the waters with high squid populations, which are their main diet. A sperm whale can cat up to 1,500 kg of food each day. Sperm whales are big animals. The males can grow up to 18 metres long and weigh up to 54,000 kg while the females are a bit smaller with a length of 12 metres and a weight of 17,000 kg. A female sperm whale gives birth to one calf every five to seven years after a gestation period of fourteen to nineteen months. The life span of sperm whales can be up to sixty or seventy years. It is interesting to know that they also have the largest brain of any mammals. Sperm whale populations are at risk due to hunting and their accidental entrapment in fishing nets.

Hướng dẫn dịch:

Cá nhà táng là loại động vật có răng lớn nhất trên trái đất. Chúng là động vật ăn thịt. Mặc dù cá nhà táng sống ở khắp các đại dương nhưng chúng thích vùng nước có nhiều mực, thức ăn chính của chúng. Mỗi ngày một con Cá nhà táng có thể ăn đến 1.500 kg thức ăn. Cá nhà táng là loài động vật khổng lồ. Một con cá đực có thể dài đến 18m, nặng tới 54.000kg trong khi con cái thì nhỏ hơn một chút với chiều dài 12m, nặng 17.000kg. Cứ năm đến bảy năm, Cá nhà táng cái sinh con sau thời gian mang thai từ 14

đến 19 tháng. Tuổi thọ của Cá nhà táng có thể đến 60 hay 70 năm. Điều thú vị là chúng cũng là loài động vật có vú có bộ não lớn nhất, số lượng Cá nhà táng đang bị đe dọa do sự săn bắt của con người hay do chúng vô tình bị mắc vào lưới cá.

Unit 9 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

SPERM WHALE

Unit 9 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Task 2: The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that describes the facts and figures provided in the table. (Bảng ở trang kế cho thông tin về cá heo. Viết một đoạn văn mô tả sự kiện và con số được cung cấp ở bảng.)

Gợi ý :

Dolphins are mammals, not fish, but they live in water. Dolphins are among the most intelligent animals on Earth. Although they can be found in all oceans worldwide, but they prefer coastal waters and bays. Dolphins’ size vary according to their species. The smallest dolphin is about 50 Kilograms in weight and 1.2 metres in length, meanwhile the largest dolphin can weigh up to 8.200 kilograms and be 10 metres long. Dolphins are canivores and cat mainly fish. A female dolphin eives birth to one calf every two years after a gestation period of eleven to twelve years. The life span of Dolpinhs can be from twenty-five to sixty-five years, and some species can even live longer. Dolphin population is at stake due to the pollution of their habitats and accidental entrapment in fishing nets.

Xem thêm : Unit 9 Undersea World (C. Listening) Trang 98-99 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: