Unit 9 Undersea World (C. Listening) Trang 98-99 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

| Tin mới | Tag:

Unit 9 : Undersea World

C. Listening

AIMS AND OBJECTIVES:

– Language content:

+ To improve students’ listening comprehension skill.

+ To help Ss know more information bout whales’life.

– Language function:

+ To enable Ss to listen to a passage and get information about whales.

– Educational aims:

+ By the end of the lesson , Ss will be able to know something about the whales and know what they do to conserve the whales.

Language:

a.Vocabulary: mammal, krill, blue whale, whaling, conservation, huge, migrate

b.Structures: Conditional type II

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

1. Do you think whales are fish? Why (not)? (Bạn có nghĩ cá voi là thuộc loài cá không? Tại sao (không)?)

=> The whale is a mammal because it raises its young on milk.

2. Why do people keep hunting whales? (Tại sao người ta lại săn cá voi?)

=> Because they want whales for food, oil, leather and other products.

Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

mammal : động vật có vú blue whale : cá voi xanh

migrate: di cư conservation: bảo tồn

whaling: nghề đánh cá voi

krill : loài nhuyễn thể mà cá voi ăn được

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to some information about whales and decide whether the following statements are true (T) of false (F). (Nghe một vài thông tin về cá voi và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

Task 2. Listen again and then answer the following questions. (Nghe lại lần nữa và sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the length and weight of the blue whale? (Chiều dài và chiều rộng của cá voi xanh?)

=> The blue whale grows to 30 metres in length and over 200 tons in weight.

2. Why do whales like to feed in the cold oceans? (Tại sao cá voi lại thích kiếm ăn ở các vùng biển lạnh?)

=> Because there is a lot of krill – their favorite food in cold oceans.

3. According to the listening passage, what are the good feeding grounds for whales? (Theo như bài nghe, nơi đâu là nơi kiếm ăn tốt cho cá voi?)

=> Cold waters in the North and South Atlantic Ocean and the North and South Pacific are the good feeding grounds for whales.

4. What is the main reason for the decrease in whale populations? (Đâu là lý do chính của việc giảm số lượng cá voi?)

=> Heavy hunting is the main reason for the decrease in whale population.

5. What have conservation groups asked the International Whaling Commission to do? (Các tổ chức bảo tồn đã yêu cầu Ủy ban quốc tế săn cá voi làm gì?)

=> They have asked the International Whaling Commission to stop most whaling.

6. What would happen if we didn’t take any measures to protect whales? (Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đã không thực hiện bất kì biện pháp nào đều bảo vệ cá voi?)

=> If we didn’t take any measures to protect whales, they would disappear forever.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about whales, using the following cues. (Làm việc theo nhóm. Nói về cá voi, sử dụng các gợi ý sau.)

The blue whale is the largest animal that ever lived on Earth. They grows to 30 metres in length and over 200 tons in weight. Their favorite food feed is krill which is in the cold oceans. So, cold waters in the North and South Atlantic Ocean and the North and South Pacific are good feeding grounds for whales. The number of whales is decreasing so we should take some measures to protect whales.

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe:

Whales are mammals that lives in the water. Some whales are huge. The blue whale, for example, grows to 30 meters in length and over 200 tons in weight. It is the largest animal that has ever lived on earth. Whales may also be the most intelligent animals in the ocean.

Whales like to feed in the cold oceans where there is a lot of krill – their favorite food. Cold waters in the North and South Atlantic Ocean and the North and South Pacific are good feeding grounds for whales. Some whales are known to migrate into warm waters to bear their calves.

Whale populations decrease quickly due to heavy hunting pressure. Conservation groups have asked the International Whaling Commission to stop most whaling. However, Native American hunters, such as the Eskimos, are still allowed to hunt a limited number of whales to feed their communities. If no effective measures were taken to protect whale, these wonderful animals would disappear forever.

Xem thêm : Unit 9 Undersea World (B. Speaking) Trang 97 Sách giáo Khoa Tiếng Anh 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận