Unit 9 The Post Office (B. Speaking) Trang 103-104 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Unit 9 : The Post Office B. Speaking AIMS AND OBJECTIVES + Language content: – To help the students to make requests on how to use the services of the post office. – To enable the students to make discussions about postal services and conversations ,using the suggestions. + Language function: – By the end of the lesson,Ss will be able to make requests and talk about different postal and telecommunication services. + Educational aims: – To make Ss aware of the importance of postal and...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 9 : The Post Office

B. Speaking

AIMS AND OBJECTIVES

+ Language content:

– To help the students to make requests on how to use the services of the post office.

– To enable the students to make discussions about postal services and conversations ,using the suggestions.

+ Language function:

– By the end of the lesson,Ss will be able to make requests and talk about different postal and telecommunication services.

+ Educational aims:

– To make Ss aware of the importance of postal and telecommunication services.

1. Language + Vocabulary: Words about post office and telecommunication services (types)

+ Structures: Would you like + to-infinitive.. ?/ Can you + V…….?

2. Skills: Integrated skills ( main skill: Speaking)

Task 1. Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc theo cặp. Diễn kịch theo cuộc hội thoại và sau đó trả lời câu hỏi: Trong đoạn hội thoại khách hàng sử dụng dịch vụ gì?)

A: Excuse me!

B: Yes? What can I do for you, sir?

A: Could you help me to send this document to my office by fax?

B: Certainly. What’s the fax number, please?

A: It’s 04.7223898.

B: OK. I’m sending it now.

A: Thank you. Oh. How much is that?

B: It’s five thousand dong. You can see the rates on the table.

A: Yeah. I see. Here you are. Thank you.

B: You’re welcome.

Hướng dẫn dịch:

A: Xin lỗi!

B: Vâng ạ. Quý khách cần gì ạ?

A: Cháu có thể giúp tôi gửi tài liệu này tới cơ quan tôi bằng fax được không?

B: Tất nhiên ạ. Xin vui lòng cho cháu số fax?

A: Đó là 04.7223898.

B: Được rồi ạ. Bây giờ cháu đang gửi nó đi.

A: Cảm ơn. Ồ. Hết bao nhiêu tiền vậy?

B: 5 nghìn đồng ạ. Quý khách có thể xem bảng giá trên bàn.

A: Ừ. Tôi thấy rồi. Tiền đây cháu. Cảm ơn.

B: Không có chi.

What service is the customer using in the dialogue?

=> The service the customer is using is the fax service.

Task 2. Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below, The conversation takes place at the post office between a clerk (A I and a customer (B) who wants to have a telephone line installed at home. (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc hội thoại từ các gợi ý dưới đây. Cuộc trò chuyện diễn ra tại bưu điện giữa một nhân viên (A) và một khách hàng (B) người muốn có một đường dây điện thoại được lắp đặt tại nhà.)

Gợi ý:

A: Good morning, can I help you?

B: I want to have a telephone line installed at home.

A: OK. Where do you live?

B: I live at 1102 Giai Phong Street. When can you install it?

A: We can install it one week after you have registered.

B: Can you come on Friday?

A: Yes, that’s fine. Do you have telephone yet?

B: Yeah. I have a telephone already. How much is the installation fee and monthly fee?

A: Its fee is 1.4 million dong and the monthly fee is 50 thousand dong. Can you fill in this form?

B: Of course.

Task 3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office and the other is a customer, make a dialogue for each of the following situations. (Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng rằng một trong hai bạn là một nhân viên tại bưu điện và người kia là một khách hàng, tạo một cuộc hội thoại cho mỗi tình huống sau.)

1. You want to subscribe to the Lao Dong Daily for a year and have the newspaper delivered to your home every morning before 6.30. Your address is 67 Ngoc Ha Street, Hanoi.

2. Your best friend’s birthday is on 16th May. You want to use the Flower Telegram Service provided by the post office to send her a greetings card and a bunch of red roses on her birthday.

Hướng dẫn dịch :

1. Bạn muốn đăng ký mua tờ nhạt báo Lao Động trong vòng một năm và báo được đưa đến tận nhà cho bạn vào mỗi sáng trước 6 giờ 30. Địa chỉ của bạn là số 67 đường Ngọc Hà, Hà Nội.

2. Sinh nhật người bạn thân nhất của bạn vào ngày 16 tháng Năm. Bạn muốn dùng dịch vụ điện hoa của bưu điện để gửi đến bạn một tấm bưu thiệp và một bó hoa hồng vào ngày sinh nhất của cô ấy.

Unit 9 Trang 103 104 Tiếng Anh 11

Gợi ý:

1.

A: Good morning. Can I help you?

B: I would like to subscribe to the Lao Dong daily newspaper.

A: Yes. How long would you like to subscribe to it?

B: For a year, please.

A: Where would you like to get the newspaper?

B: At home, please. I live at 67 Ngoc Ha Street.

A: OK. 67 Ngoc Ha Street.

B: Oh. Can I get the newspaper every morning before 6.30?

A: Right. Can you just fill in this form?

B: Of course.

2.

A: Good morning. Can I help vou?

B: Yes. I would like to send my friend a greeting cards and a bunch of red roses on her birthday.

A: Right. You can use Flower Telegram Service. It’s fast and very convenient. When is your friend’s birthday?

B: It’s 16th May.

A: Where would you like to send flowers and greetings card?

B: At her home, at 1102 Giai Phong Street.

A: OK. 1102 Giai Phong Street.

B: Oh, can she get the gift before 7.00 a.m?

A: All right. Can you fill in this form, please?

B: Of course.

Xem thêm : Unit 9 The Post Office (A. Reading) Trang 100-101-102 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: