Unit 9 The Post Office (A. Reading) Trang 100-101-102 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Unit 9 : The Post Office A. Reading AIMS AND OBJECTIVES: + Language content: – To provide the students with some new words relating to the post office and its services. – To help students with reading the passage about post office in order to guess the words’ meaning in the context and to answer the questions . + Language function: – By the end of the lesson,Ss will be able to talk about different services of post office. + Educational aims: – To make students aware of the...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 9 : The Post Office

A. Reading

AIMS AND OBJECTIVES:

+ Language content:

– To provide the students with some new words relating to the post office and its services.

– To help students with reading the passage about post office in order to guess the words’ meaning in the context and to answer the questions .

+ Language function:

– By the end of the lesson,Ss will be able to talk about different services of post office.

+ Educational aims:

– To make students aware of the advantages of post office

1. Language :

a .Vocabulary:

+ to equip (v) / i’kwip/ st/ sb with : trang bị

eg: His soldiers are equipped with modern weapons.

+ to advance ( v) /∂d’va:ns/ : đưa lên…

+ advanced ( adj)/∂d’va:nst/ = good : tiến bộ, tiên tiến

+ well-trained ( adj) : được đào tạo, huấn luyện tốt

eg: He was well- trained at technological school.

+ to think -> thought (n): sự suy nghĩ

thoughtful ( adj) : có suy nghĩ chính chắn thoughtless ( adj): không suy nghĩ, không ân cần

+ competitive / k∂m’pet∂tiv/ (adj): cạnh tranh, đua tranh

-> competition /(kDm’p∂t∂ti∫n/ (n): sự cạnh tranh, cuộc thi đấu

+ to notify/ ‘n∂utifai/ (v): báo, khai báo

ex: you must notify what you saw last night to the police .

+ to subscribe /s∂b’skraib/ ( v) = to book : đăng ký, đặt mua

b. Structure: – The simple present tense ( review)

– Defining, non-defining relative clauses

2. Skills: Integrated skills – main skills: (skimming & scanning).

Before you read (Trước khi bạn đọc)

– Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. How far is it from your house to the nearest post office? (Từ nhà bạn đến bưu điện gần nhất bao xa?)

=> The nearest post office is about 1km from my house.

2. How often do you go to the post office? What for? (Bao lâu thì bạn đến thư viện một lần? Để làm gì?)

=> I often go to the post office once a month to buy Television Magazine. Sometimes I also go there to send letters to my friends in other provinces.

=> I never go to the post office.

3. What services do you think the post office offers? (Theo bạn thì bưu điện có những dịch vụ gì?)

=> I think the post office offers many services such as mail and parcel service, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone and fax service, phone cards and internet cards distribution, postal savings and so on.

Unit 9 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the text which introduces the services provided by Thanh Ba Post Office and then do the tasks follow. (Đọc đoạn văn giới thiệu các dịch vụ được cung cấp bởi Bưu điện Thanh Ba và sau đó làm các bài tập theo sau.)

(Open daily from 7 a.m. to 9 p.m.)

Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and has a spacious and pleasant front office. We offer the best serv ices with a well-trained staff, who are always thoughtful and courteous to customers.

Mail and Parcel Service

You can choose to send your letters by air or surface mail. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

The maximum weight limit of a parcel is 31.5 kg. We offer a very competitive rate for parcels under 15 kg.

Express Money Transfer

Just imagine your relatives are living over one thousand kilometres away from you and you want to send them some money quickly. This speedy and secure service for transferring money can be useful. The money will be sent to your relatives in less than 24 hours.

Phone Calls and Faxes

Besides the ordinary telephone call service, our Post Office provides the Messenger Call Service. This service helps you to notify the recipient of the time and place to receive the call.

If you want to send a document and do not want to lose its original shape, our facsimile service will help you. Fax transmission has now become a cheap and convenient way to transmit texts and graphics over distances.

Press Distribution

Don’t bother to go out early to buy your daily newspapers. Just subscribe to your favourite newspapers and

magazines and we will have them delivered to your house early in the morning.

Hướng dẫn dịch:

(Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối)

Bưu điện Thanh Ba được trang bị công nghệ tiên tiến và có văn phòng phía trước rộng rãi, thoải mải. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ với một đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt, luôn chu đáo và lịch sự với khách hàng.

Dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện

Bạn có thể chọn gửi đường hàng không hay đường biển. Chúng tôi cũng có dịch vụ thư chuyển phát nhanh và thư chuyển phát nhanh (EMS) của bạn sẽ được chuyển trong thời gian ngắn nhất có thể.

Giới hạn trọng lượng tối đa của kiện hàng là 31.5kg. Chúng tôi đưa ra một mức giá rất cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.

Chuyển tiền nhanh

Chỉ cần tưởng tượng người thân của bạn đang sinh sống cách bạn hơn 1000km và bạn muốn gửi cho họ một số tiền một cách nhanh chóng. Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn có thể có ích, số tiền này sẽ được gửi đến người thân của bạn trong vòng không đầy 24 giờ.

Gọi điện thoại và Fax

Bên cạnh dịch vụ cuộc gọi thoại thông thường, bưu điện của chúng tôi cung cấp dịch vụ cuộc gọi bạn bè. Dịch vụ này giúp bạn thông báo cho người nhận về thời gian và địa điểm để nhận cuộc gọi.

Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn để mất đi định dạng ban đầu của nó, dịch vụ fax của chúng tôi sẽ giúp bạn. Truyền fax đã trở thành một hình thức rẻ và thuận tiện để truyền tải văn bản và biểu đồ từ nơi này đến nơi khác.

Phát hành báo chí

Đừng bận tâm phải đi ra ngoài sớm để mua báo hằng ngày của bạn. Chỉ cần đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thích của bạn và chúng tôi sẽ phát báo tận nhà của bạn vào buổi sáng sớm.

Task 1. Circle the letter (A, B, C or D) before the word that has the opposite meaning to the italicised word. (Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) trước từ có nghĩa trái với từ in nghiêng.)

1. Thanh Ba Post Office has a spacious and pleasant front office.

A. large B. beautiful C. cramped D. open

2. Our well-trained staff are always courteous to customers.

A. helpful B. rude C. friendly D. open

3. This speedy and secure service of transferring money can be useful.

A. rapid B. hurried C. careful D. slow

4. If you want to send a document and do not want to lose its original shape, send it by a fax machine.

A. unique B. outdated C. changed D. imaginative

Gợi ý:

1. C 2. B 3. D 4. C

Task 2. Read the text again and then answer the following question. (Đọc đoạn văn một lần nữa và sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Thanh Ba Post Office equipped with? (Bưu điện Thanh Ba được trang bị cái gì?)

=> Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and a spacious and pleasant front office.

2. What services are offered at Thanh Ba Post Office? (Có những dịch vụ nào ở bưu điện Thanh Ba?)

=> Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls and Faxes, Press and Distribution and Flower Telegram Service are services at Thanh Ba Post Office.

3. According to the text, what are three different ways of send ins a letter? (Theo bài văn, ba cách gửi thư khác nhau là gì?)

=> They are airmail, surface mail and the Express Mail Service (EMS).

4. What is the Messenger Call Service used for? (Dịch vụ Messenger được dùng làm gì?)

=> It is used for notifying the recipient of the time and place to receive the call.

5. What will you have to do if you want to get your newspapers and magazines delivered to your house? (Bạn sẽ phải làm gì nếu bạn muốn người ta đem tạp chí đến tận nhà?)

=> You will have to subscribe to your favorite newspapers and magazines.

Task 3. Find evidence in text to support these statements. (Tìm chứng cứ trong đoạn văn để hỗ trợ các phát biểu này.)

Gợi ý:

1. The post office opens daily from 7 a.m to 9 p.m.

2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

3. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

4. We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Answer the following questions. (Làm việc nhóm. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Which service provided by Thanh Ba Post Office do you think is the most important and why? (Dịch vụ nào được cung cấp bởi Bưu Điện Thanh Ba mà bạn nghĩ là quan trọng nhất và tại sao?)

=> In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money to your relatives, certainly you can’t feel safe and wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn’t only sent quickly but also securely.

2. What services do you think Thanh Ba Post Office should have in the future? (Theo bạn thì Bưu Điện Thanh Ba nên có các dịch vụ gì ở trong tương lai?)

=> I think they should expand their services such as the Internet Network and international phone calls.

Xem thêm : Unit 8 Celebrations (E. Language Focus) Trang 97-98-99 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: