Unit 9 Natural disasters (A. Phonetics) trang 19 – Sách bài tập tiếng anh 8 – Chương trình mới

Unit 9 Natural disasters A. Phonetics Bài 1. Circle the word with a different stress pattern from the others. [ Khoanh từ có trọng âm khác so với các từ còn lại] Key 1.B 2. A 3. C 4. D 5. C Bài 2 Mark (’) the stressed syllable in the underlined words. Then practise saying the sentences. [ Đánh dấu ở âm tiết được nhấn mạnh trong các từ được gạch chân. Sau đó thực hành đọc những câu này] 1. Meteorology is a field of science that studies...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 9 Natural disasters

A. Phonetics

Bài 1. Circle the word with a different stress pattern from the others.

[ Khoanh từ có trọng âm khác so với các từ còn lại]

Unit 9 Natural disasters

Key

1.B 2. A 3. C 4. D 5. C

Bài 2 Mark (’) the stressed syllable in the underlined words. Then practise saying the sentences.

[ Đánh dấu ở âm tiết được nhấn mạnh trong các từ được gạch chân. Sau đó thực hành đọc những câu này]

1. Meteorology is a field of science that studies the changes in weather on a day-to-day basis, in a specific place.

2. Because it is such a big topic, biology is usually divided into separate branches or fields of study.

3. Botany is the study of plants, and zoology is the study of animals.

4. She has become a big name in documentary photography.

5. The genres I most enjoy reading are science fiction and biography.

Key

1. Meteo’rology 2. bio’logy 3. zo’ology 4. pho’tography 5. bi’ography

Xem thêm : Unit 9 Natural disasters (B. Vocabulary and Grammar) trang 19, 20, 21 – Sách bài tập tiếng anh 8 – Chương trình mới

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Tiếng Anh 8
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: