Unit 8 The story of my village (B. Speaking) Trang 85 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Unit 8 : The story of my village B. Speaking Objectives: 1. Education aims: Plan to improve life of a village and their possible results. 2. Knowledge: a. General knowledge: – Students can talk about plans and results. b. Language: – “Should” and conditional sentences type 1 – Vocabulary on the plan to improve life of a village. 3. Skills: – Speaking about plan and results.- Plans to improve life in the village. Task 1. The villagers of Ha Xuyen are discussing plans to improve...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 8 : The story of my village

B. Speaking

Objectives:

1. Education aims: Plan to improve life of a village and their possible results.

2. Knowledge:

a. General knowledge: – Students can talk about plans and results.

b. Language: – “Should” and conditional sentences type 1

– Vocabulary on the plan to improve life of a village.

3. Skills: – Speaking about plan and results.- Plans to improve life in the village.

Task 1. The villagers of Ha Xuyen are discussing plans to improve their life in the village. Match each of the plans with its possible result. (Dân làng Hà Xuyên đang thảo luận các kế hoạch để cải thiện cuộc sống của họ trong làng. Ghép mỗi kế hoạch với kết quả có thể có của nó.)

Unit 8 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Gợi ý :

1. b

2. g

3. d

4. e

5. f

6. c

7. a

Task 2. The villagers are discussing their plans. Read and practise the conversation in groups of three. (Dân làng đang thảo luận những kế hoạch của họ. Đọc và luyện tập bài hội thoại theo từng nhóm ba người.)

A: I know what we should do first. We should widen the roads.

B: That’s a good idea. If the roads are widened, cars and lorries can get to our village.

C: Yes. And if lorries can get to the v illage, we won’t have to cart heavy loads of farming products to the city.

A: And we should also resurface and raise the roads.

B: Yes. If we resurface and raise the roads, they won’t be flooded and muddy when it rains.

C: And the villagers will be able to get around more easily, too.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi biết điều gì chúng ta nên làm trước tiên. Chúng ta nên mở rộng đường xá.

B: Ý kiến hay! Nếu đường xá được mở rộng xe du lịch và xe tải có thể đến làng của chúng ta.

C: Vâng. Và nếu xe tải có thể đến làng, chúng ta sẽ không phải chở những hàng nông sản nặng nề bằng xe bò đến thành phố.

A: Và chúng ta nên nâng cao và trải lại mặt đường.

B: Nếu chúng ta nâng cao và trải lại mặt đường, chúng sẽ không bị ngập và lầy lội khi trời mưa.

C: Và dân làng sẽ cũng có thể đi đó dễ dàng hơn.

Task 3. Work in groups. Continue the conversation, using the ideas in the table in Task 1. Add some more possible results if you like. (Làm việc theo nhóm. Tiếp tục hội thoại, sử dụng các ý trong bảng ở Bài tập 1. Và thêm vào một vài kết quả có thể xảy ra nếu bạn thích.)

Gợi ý:

A: Next we should build a new school.

B: It’s a good idea. If we build a new school, our children can have a better learning place.

C: OK. And I think we should also buy more modern equipment for the school. With the help of equipment, our children can get better learning conditions.

D: And we ought to build a medical centre.

A: I completely agree to this idea. If we build a medical centre, the villagers’ health can be easily and quickly looked alter. We’re no longer afraid of taking much time to get to the town hospital every time we unluckily get ill.

Xem thêm : Unit 8 The story of my village (A. Reading) Trang 82-83-84 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: