Unit 6 The first university in Viet Nam (C. Speaking) trang 46 Sách Bài Tập Tiếng Anh 7 mới

Unit 6 : The first university in Viet Nam C. Speaking Loading... Bài 1. Match the questions (1-6) with the answers (A-F). Then practise them with your partner. (Nối câu hỏi từ 1-6 với đáp án A-F. Thực hành với bạn bè.) Gợi ý : 1. C 2. A 3. B 4. D 5. E 6. F Hướng dẫn dịch: 1. Bạn muốn đi cắm trại ở đâu? Vịnh Hạ Long. 2. Bạn muốn đi khi nào? Tháng tới. 3. Bạn muốn đi du lịch bằng gì? Xe buýt đường dài. 4. Bạn muốn...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 6 : The first university in Viet Nam

C. Speaking

Loading…

Bài 1. Match the questions (1-6) with the answers (A-F). Then practise them with your partner. (Nối câu hỏi từ 1-6 với đáp án A-F. Thực hành với bạn bè.)

Unit 6 trang 46 Sách Bài Tập Tiếng Anh 7

Gợi ý :

1. C 2. A 3. B

4. D 5. E 6. F

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn muốn đi cắm trại ở đâu?

Vịnh Hạ Long.

2. Bạn muốn đi khi nào?

Tháng tới.

3. Bạn muốn đi du lịch bằng gì?

Xe buýt đường dài.

4. Bạn muốn đi với ai?

Với cha mẹ tôi.

5. Bạn muốn mang theo thứ gì?

Thức ăn và đồ uống.

6. Bạn muốn chơi gì?

Bóng đá.

Bài 2 Make conversations with your partners, using the following suggestions.(Nói chuyện với bạn bè, sử dụng các gợi ý sau.)

A: Where would you like to go for a picnic?

B: The mountains.

A: When would you like to go?

A: How would you like to travel?

B: By bus.

A: Who would you like to go with?

B: Classmates.

A: What would you like to take?

B: Noodles, bread, mineral water, banana, camera, map, compass.

Xem thêm : Unit 6 The first university in Viet Nam (B. Vocabulary – Grammar) trang 43-44-45 Sách Bài Tập Tiếng Anh 7 mới

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: