Unit 6 Endangered species (D. Speaking) trang 10 – Sách bài tập tiếng anh 12 – Chương trình mới

Unit 6 Endangered species D. Speaking Bài 1. Read the information about how to protect red-crowned cranes and African elephan Choose one species and complete note cards for a talk about its protection. (Đọc thông tin về làm thế nào để bảo vệ sếu đầu đỏ và voi châu Phi. Chọn một trong loài và hoàn thành thẻ ghi chú cho một cuộc nói chuyện về bảo vệ nó.) Students’ answers Bài 2. Work in groups. Use the note cards to present your talk to...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 6 Endangered species

D. Speaking

Bài 1. Read the information about how to protect red-crowned cranes and African elephan Choose one species and complete note cards for a talk about its protection.

(Đọc thông tin về làm thế nào để bảo vệ sếu đầu đỏ và voi châu Phi. Chọn một trong loài và hoàn thành thẻ ghi chú cho một cuộc nói chuyện về bảo vệ nó.)

Unit 6 Endangered species

Students’ answers

Bài 2. Work in groups. Use the note cards to present your talk to your group members.

(Làm việc nhóm. Sử dụng các thẻ ghi chú để trình bày bài nói của bạn trước thành viên trong nhóm của bạn.)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Tiếng Anh 12
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: