Unit 6 Competitions (C. Listening) Trang 70-71 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Unit 6 : Competitions C. Listening Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to: – Develop extensive listening skills. – Use the information they have listened to for other communicative tasks Before you listen (Trước khi bạn nghe) – Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.) 1. What is the Boston Marathon? (Cuộc thi chạy ở Boston là gì?) => Boston Marathon is the world’s...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 6 : Competitions

C. Listening

Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Develop extensive listening skills.

– Use the information they have listened to for other communicative tasks

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

– Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Unit 6 Trang 70 71 Tiếng Anh 11

1. What is the Boston Marathon? (Cuộc thi chạy ở Boston là gì?)

=> Boston Marathon is the world’s oldest annual marathon and ranks as one of the world’s best-known road racing events.

2. Who do you think can take part in the Boston race? (Theo bạn thì ai có thể tham gia vào cuộc thi chạy Boston?)

=> Amateur and professional runners from all over the world can take part in the Boston Marathon each year.

– Listen and repeat.

race: cuộc chạy đua

formally: trang trọng

female: phái nữ

athletic: lực lưỡng, khỏe mạnh

clock: chạy … mất … (bao nhiêu thời gian)

association: hiệp hội

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the dialogue about the Boston Marathon and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe bài hội thoại về Cuộc thi chạy Boston và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hoặc sai (F).)

Gợi ý:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

6. F

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where did John McDermott come from? (John McDermott đến từ đâu?)

=> He came from New York.

2. When did Kuscsik become the first official female champion? (Kuscsik trở thành nhà vô địch nữ chính thức đầu tiên vào năm nào?)

=> She became the first official female champion in 1972.

3. How many women started and finished the race in 1972? (Có bao nhiêu phụ nữ tham gia và hoàn thành cuộc chạy đua vào năm 1972?)

=> 8 women started and finished the race in 1972.

4. How many runners joined the Boston Marathon in 1984? (Có bao nhiêu vận động viên điền kinh tham dự Cuộc thi chạy Boston năm 1984?)

=> 6164 runners joined the Boston Marathon in 1984.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Name some famous runners in Vietnam and say what is special about them. (Làm việc nhóm. Kể tên một số vận động viên điền kinh nổi tiếng ở Việt Nam và nói xem điều gì đặc biệt ở họ.)

Gợi ý:

– Truong Thanh Hang – “The gold girl” of Vietnam’s sports, “Athletic Queen”.

– Vu Thi Huong is a track and field sprint athlete who competes internationally for Vietnam.

– Dang Thi Teo, one of the most famous marathon runners in Vietnam, began her first race when she was only 14 years old and won the gold medal. She can not remember how many medals she won. She finished her career as a runner in 1997 when her first son was born. Now she is an athletics coach.

Xem thêm : Unit 6 Competitions (B. Speaking) Trang 69-70 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: