Unit 5 Technology and You (B. Speaking) Trang 56 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Unit 5 : Technology and You B. Speaking Objectives: 1. Education aims: Sts know about the uses of modern inventions 2. Knowledge : a. General knowledge: inventions radio, TV, fax, air conditioner b. Language: – The simple present passive. – Verbs concerning the modern inventions. 3. Skills : + Speaking: – Asking and answering about the uses of the modern inventions. -Talking about the uses of the information technology. + Reading: – Using the suitable verbs to complete the...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 5 : Technology and You

B. Speaking

Objectives:

1. Education aims: Sts know about the uses of modern inventions

2. Knowledge :

a. General knowledge: inventions radio, TV, fax, air conditioner

b. Language: – The simple present passive.

– Verbs concerning the modern inventions.

3. Skills :

+ Speaking: – Asking and answering about the uses of the modern inventions.

-Talking about the uses of the information technology.

+ Reading: – Using the suitable verbs to complete the sentences.

Task 1. Work in pairs. Ask and answer questions about the uses of modern inventions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về việc sử dụng những phát minh hiện đại.)

Example:

A: Can/Could you tell me what a cell phone is used for? (Bạn có thể vui lòng nói cho mình biết điện thoại di động được dùng làm gì không?)

B: Well, it is used to talk to people when you are away from home. (À, nó được dùng để nói chuyện với mọi người khi bạn ở xa nhà.)

Now make similar conversations, using the prompts below. (Bây giờ tạo các cuộc hội thoại tương tự, sử dụng các gợi ý bên dưới đây.)

A: Can you tell me what the radio is used for?

B: Well, it’s used to listen to the news and various information or other forms of entertainment such as music, plays, and learn foreign languages …

A: What about TV?

B: It’s used to watch news, performances and shows, and live programmes such as football or musicals. Moreover, TV is also an effective means of learning foreign languages by watching cartoons, films or videos.

A: And can you tell me the use of a fax machine?

B: OK. It’s used to send or receive letters and pictures quickly.

A: It’s wonderful. Do you mind telling me why people fix air conditioners?

B: They want to keep the air in their rooms cool, cold or hot when it’s hot or cold.

A: Thanks for your information.

B: My pleasure.

Task 2. Work in pairs. Complete the sentences below. Use the words in the box. (You will have to use some verbs more than once.) (Làm việc theo cặp. Hoàn thành các câu dưới đây. Dùng từ trong khung. (Bạn sẽ phải dùng một số động từ nhiều hơn một lần.))

transmit receive make process store send hold design

1. _______ very large amounts of information,

2. _______ information quickly,

3. _______ information as soon as we receive it.

With the development of information technology we can now:

4. _______ messages from one computer to another,

5. _______ long distance meetings in which the participants can see each other on a screen,

6. _______ use of central stores of information,

7. _______ TV programmes to other countries,

8. _______ TV programmes from other countries,

9. _______ houses, bridges, gardens and buildings.

Gợi ý :

Information technology is very useful lo our lives. It allows us to: (Công nghệ thông tin là rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Nó cho phép chúng ta:)

1. store 2. transmit 3. process

With the development of information technology we can now: (Với sự phát triển của công nghệ thông

tin, bây giờ chúng ta có thể:)

4. send 5. hold 6. make

7. send 8. receive 9. design

Task 3. Look at the ideas in Task 2, and then rank them in order of importance. Give reason(s). (Nhìn vào những ý ở trong Bài tập 2, và sau đó xếp hạng chúng về tính quan trọng. Đưa ra lý do.)

Xếp theo thứ tự và dịch:

1. Receive or send information quickly. (Nhận và gửi thông tin một cách nhanh chóng.)

2. Store very large amounts of information. (Lưu trữ một lượng thông tin rất lớn.)

3. Process all information as soon as we receive it. (Xử lý tất cả thông tin ngay khi chúng ta nhận được.)

4. Hold long distance meetings in which the participants can see each other on screen. (Quản lý và tổ chức các hội nghị xa khoảng cách mà ở đó các thành viên tham dự có thể nhìn thấy lẫn nhau trên màn hình.)

5. Design houses, bridges, gardens and buildings. (Thiết kế nhà, cầu, vườn và các tòa nhà.)

6. Make use of central store of information. (Sử dụng bộ lưu trữ thông tin trung tâm.)

7. Send messages from one computer to another. (Gửi thông điệp từ máy tính này tới máy tính khác.)

8. Send or receive TV programmes to or from other countries. (Gửi hoặc tiếp nhận các chương trình truyền hình tới hoặc từ các quốc gia khác.)

Task 4. Work in groups. Talk about the uses of information technology. Use the information above. (Làm việc theo cặp. Nói về cách sử dụng của công nghệ thông tin. Sử dụng thông tin ở trên.)

Gợi ý: Các bạn có thể làm theo gợi ý mẫu sau:

A: Do you think information technology is very important to our lives?

B: Yes, I think so because

– it helps us store …

– it allows us to transmit …./ process ….

C: Yes, I think so because

– it helps us send …

– it allows us to make …./hold ….

Ví dụ mẫu:

A: Do you think information technology is very important to our lives?

B: Yes, I think so because it helps us store very large amounts of information.

C: Yes, I think so because it allows us to receive TV programmes from other countries.

D: Yes, I think so because it helps us design houses, bridges, gardens, …

Xem thêm : Unit 5 Technology and You (A. Reading) Trang 54-55 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: