Unit 5 Inventions (D. Speaking) trang 44 – Sách bài tập tiếng anh 10 – Chương trình mới

Unit 5 Inventions D. Speaking Bài 1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner. ( Chọn câu A – D để hoàn thành cuộc đối thoại giữa Chi và bạn của cô ấy, bác sĩ, về việc sử dụng một sáng chế trong y học. Sau đó thực hành nó với một người bạn.) Chi: I’m doing my assignment and I’m stuck. Can you help me,...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 5 Inventions

D. Speaking

Bài 1. Choose sentences A – D to complete the conversation between Chi and her friend, a doctor, about he uses of an invention in medicine. Then pratice it with a partner.

( Chọn câu A – D để hoàn thành cuộc đối thoại giữa Chi và bạn của cô ấy, bác sĩ, về việc sử dụng một sáng chế trong y học. Sau đó thực hành nó với một người bạn.)

Chi: I’m doing my assignment and I’m stuck. Can you help me, Tony?

Tony: (1)____________________________________.

Chi: What do you think is the greatest invention in medicine?

Tony: (2)____________________________________.

Chi: The syringe? Why?

Tony: (3)____________________________________.

Chi: Is injection the only use of a syringe?

Tony: (4)____________________________________.

Chi: OK. Thanks, Tony. Now I have enough information to write my assignment.

Unit 5 Inventions

Key

1. D 2. C 3. A 4. B

Bài 2. Work in pairs. Use the information below to make a conversation about another invention in medicine.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin dưới đây tạo cuộc trò chuyện về một phát minh khác trong y học.)

– A and B greet each other

– A: ask B for help

– B: offer help

– A: ask for B’s opinion about a great invention in medicine

– B: suggest a stethoscope ( or an automatic blood pressure monitor)

– A: ask B to explain

– B: talk about the uses of the invention

– A: thank B

Unit 5 Inventions

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Tiếng Anh 10
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: