Unit 4  Our Past (Read) Trang 41-42 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8

Unit 4 : Our Past Read I.Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: 1.Knowledge: read and understand a legend. 2.Skills: develop reading and other skills. 3.Attitude: be interested in legends and enjoy telling stories. II.Language contents: 1.Vocabulary: – Be cruel to S.O: độc ác, tàn nhẫn với ai. – Upset (v): đau buồn, phiền muộn. – Broken heart: đau tim, đau lòng. – Harvest festival: lễ hội mùa vụ. – Change … into: biến …...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 4 : Our Past

Read

I.Objectives: By the end of the lesson, students will be able to:

1.Knowledge: read and understand a legend.

2.Skills: develop reading and other skills.

3.Attitude: be interested in legends and enjoy telling stories.

II.Language contents:

1.Vocabulary:

– Be cruel to S.O: độc ác, tàn nhẫn với ai.

– Upset (v): đau buồn, phiền muộn.

– Broken heart: đau tim, đau lòng.

– Harvest festival: lễ hội mùa vụ.

– Change … into: biến … thành.

– Fall in love with: phải lòng ai.

2.Grammar:

Review: Past simple tense.

Read

The lost shoe

Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter. Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to do chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut’s mother made new clothes for her, but poor Little Pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.

As Little Pea ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it. Of course the shoe fitted Little Pea. and the prince immediately fell in love with her.

Hướng dẫn dịch:

Chiếc giày bị đánh rơi

Ngày xưa có một người nông dân nghèo có một cô con gái tên là Little Pea. Sauk hi vợ qua đời, người nông dân lấy vợ khác. Người vợ mới của ông có một cô con gái tên là Stout Nut. Chẳng may bà vợ mới đối xử với Little Pea rất độc ác. Suốt ngày Little Pea phải làm công việc nhà. Việc này khiến cho cha của Little Pea rất buồn phiền. Ít lâu sau ông đã qua đời vì quá đau lòng.

Mùa hè đến rồi đi. Vào mùa thu, làng mở lễ hội tạ mùa. Năm đó người người đều rất nô nức bởi vì hoàng tử muốn kén vợ ở làng này. Mẹ của Stout Nut may nhiều áo quần mới cho cô, nhưng bà ta không đoái hoài gì đến Little Pea đáng thương.

Thế nhưng, trước khi lễ hội bắt đầu, một bà tiên hiện ra và dùng phép thuật biến áo quần rách tả tơi của Little Pea thành áo quần đẹp.

Khi Little Pea đến lễ hội, cô đánh rơi một chiếc giày. Khi hoàng tử nhìn thấy chiếc giày, chàng quyết cưới cho được cô gái chủ nhân của chiếc giày làm vợ. Dĩ nhiên chiếc giày vừa khit chân Little Pea và thế là hoàng tử đem lòng yêu cô ngay.

Bài 1. Complete the sentences with words from the story.

(Em hãy hoàn thành các câu sau bằng các từ trong câu chuyện.)

a) Little Pea’s father was a _______

b) Little Pea’s mother__________________ when she was young.

c) Little Pea_____________ to do the housework all day after her father

got married____________ .

d) The prince wanted to____________ a girl from Little Pea’s village.

e) Stoul Nut’s mother did not make ____________ ________________ for Little Pea.

f) The prince found Little Pea’s____________ shoe.

Đáp án :

a)Little Pea’s father was a farmer.

b)Little Pea’s mother died when he was young.

c)Little Pea had to do the housework all day after her father got married again.

d)The prince wanted to marry/ choose a girl from Little Pea’s village.

e)Stout Nut’s mother did not make new clothes for Little Pea.

f)The prince found Little Pea’s lost shoe.

Bài 2. Answer the questions. Write the answers in your exercise book.

(Trả lời câu hỏi. Em hãy viết câu trả lời vào vở bài tập của em.)

a) Who was Little Pea?

=> Little Pea was a poor farmet’s daughter.

b) What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day?

=> Stout Nut’s mother made Little Pea do the chores all day.

c) How did Little Pea get her new clothes?

=> A fairy magically changed her rags into beautiful clothes.

d) Who did the prince decide to marry?

=> The prince decided to marry the girl who owed the shoe.

e) Is this a true story? How do you know?

=> No, this isn’t a true story. This is a folktale.

Xem thêm : Unit 4 Our Past (Listen) Trang 41 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8

Share

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on Google+ (Opens in new window)
  • Share on Skype (Opens in new window)

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: