Unit 4 For a better community (A. Pronunciation) trang 32 – Sách bài tập tiếng anh 10 – Chương trình mới

Unit 4 For a better community A. Pronunciation Bài 1. Pratise saying these sentences correctly (Thực hành nói những câu này một cách chính xác) 1. There’s an ant on the plant 2. The pink ring is lying the sink 3. We pretend not to understand the tenant’s comments 4. The applicant’s announcement to volunteer was so strong Bài 2. Find the word with the underlined part pronounced differently (Tìm từ với phần được gạch chân được phát âm khác) Key 1. A 2....

Có thể bạn quan tâm:

Unit 4 For a better community

A. Pronunciation

Bài 1. Pratise saying these sentences correctly

(Thực hành nói những câu này một cách chính xác)

1. There’s an ant on the plant

2. The pink ring is lying the sink

3. We pretend not to understand the tenant’s comments

4. The applicant’s announcement to volunteer was so strong

Bài 2. Find the word with the underlined part pronounced differently

(Tìm từ với phần được gạch chân được phát âm khác)

Sách bài tập tiếng anh 10

Key

1. A 2. C 3. B 4. D 5. A

Xem thêm : Unit 4 For a better community (B. Vocabulary & Grammar) trang 32, 33, 34 – Sách bài tập tiếng anh 10 – Chương trình mới

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Tiếng Anh 10
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: