Unit 2 Clothing (Write) Trang 18-19 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Unit 2 : Clothing Write I/Objectives:By the end of the lesson, students will be able to write an exposition, presenting one side of argument. II/ Language contents: -Vocabulary: (to) encourage (v) [in’kʌridʒ]: động viên khuyến khích (to) be equal in : [‘i:kwəl] công bằng, bằng nhau, cân bằng (to) bear one’s name : [beə] mang tên Freedom of choice : tự do lựa chọn Self-confident : (adj): [,self’kɔnfidənt] tự tin, tự tin, có lòng tin ở bản...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 2 : Clothing

Write

I/Objectives:By the end of the lesson, students will be able to write an exposition, presenting one side of argument.

II/ Language contents:

-Vocabulary:

(to) encourage (v) [in’kʌridʒ]: động viên khuyến khích

(to) be equal in : [‘i:kwəl] công bằng, bằng nhau, cân bằng

(to) bear one’s name : [beə] mang tên

Freedom of choice : tự do lựa chọn

Self-confident : (adj): [,self’kɔnfidənt] tự tin, tự tin, có lòng tin ở bản thân

– Grammar structure: – The present perfect

– The passive form ( review)

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have: (Sau đây bài giảng sẽ giới thiệu cho các bạn một cách trình bày một khía cạnh của cuộc tranh luận. Nó được dùng để thuyết phục người đọc tin hoặc làm một điều gì đó. Bài tranh luận nên có những phần sau:)

Hướng dẫn dịch :

a.Read the topic and Outline A. Then read the passage. (Đọc chủ đề và Dàn Bài A. Sau đó đọc đoạn văn.)

I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school.

Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school’s name.

Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether they arc rich or poor.

Finally, wearing uniforms is practical. You don’t have to think of what to wear every day.

Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ với học sinh trung học thì việc mặc đồng phục khi ở trường là cần thiết.

Trước hết, việc mặc đồng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh của trường mình bởi vì đồng phục mang tên trường.

Thứ hai, việc mặc đồng phục giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

Do đó, học sinh ở các trường trung học nên mặc đồng phục.

b). Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you. (Bây giờ các bạn hãy viết một đoạn văn khoảng 100 đến 150 từ. Nhưng lần này bạn hãy ủng hộ cho ý kiến rằng học sinh trung học nên mặc thường phục. Dàn Bài B có thể giúp bạn.)

Hướng dẫn dịch:

Gợi ý:

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.

Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don’t feel constrainted to wear uniform that they don not like.

Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. And for the other, parents do not worry about their clothes because their children can wear any clothing to school as long as it is clean and tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition.

Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. And what’s more it makes the school more colorful and lively.

In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

Xem thêm : Unit 2 Clothing (Read) Trang 17-18 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: