Unit 11 What do you eat ? (A. At the store) trang 114-118 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 6

Unit 11 : What do you eat ? A.At the store * The aims and objectives: 1-The aims: After finishing this period, pupil can have a simple contact with someone when they buy or sell foods. 2- Objectives: a.Language focus: * Vocabulary : bottle , packet , can , bar , box , gram , a dozen , tube , beef , cooking oil , tea , chocolate , egg , soap , toothpaste …….. * Grammar: Can I help you ? A bottle of cooking oil, please. I`d like a bottle of cooking oil. I want a bottle of cooking...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 11 : What do you eat ?

A.At the store

* The aims and objectives:

1-The aims:

After finishing this period, pupil can have a simple contact with someone when they buy or sell foods.

2- Objectives:

a.Language focus:

* Vocabulary : bottle , packet , can , bar , box , gram , a dozen , tube , beef , cooking oil , tea , chocolate , egg , soap , toothpaste ……..

* Grammar: Can I help you ?

A bottle of cooking oil, please.

I`d like a bottle of cooking oil.

I want a bottle of cooking oil.

b.Skills: Intergrated skills.

Bài 1.

a). Listen and repeat. Then practise with a partner.(Lắng nghe và lặp lại .Sau đó luyện tập với bạn học)

Click tại đây đề nghe:

Storekeeper: Can I help you?

Vui: Yes. A bottle of cooking oil, please.

Storekeeper: Here you are.

Vui: Thank you.

Dịch :

Chủ tiệm : Cô cần chi?

Vui : Vâng. Vui lòng cho tôi một chai dầu ăn.

Chủ tiệm : (Thưa cô) Đây.

Vui : Cám ơn.

b). Listen and repeat. Then practise the dialogue, using these words.( Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại, dùng những từ này.)

a bottle of cooking oil: một chai dầu ăn a packet of tea: một gói trà
a box of chocolates: một hộp sô-cô-la a kilo of rice: một cân gạo
200 grams of beef: 200 g thịt bò a dozen eggs: 1 tá trứng (12 quả)
a can of peas: một lon đậu a bar of soap: một bánh xà phòng
a tube of toothpaste: một tuýt kem đánh răng

Bài 2. Listen and repeat. Then answer the questions.(Lắng nghe và lặp lại.Sau đó trả lời các câu hỏi)

Click tại đây đề nghe:

Salesgirl: Can I help you?

Ba: Yes. I’d like some beef, please.

Salesgirl: How much do you want?

Ba: Two hundred grams, please.

Salesgirl: Two hundred grams of beef. Is there anything else?

Ba: Yes. I need some eggs.

Salesgirl: How many do you want?

Ba: A dozen, please.

Dịch :

Cô bán hàng : Anh cần chi?

Ba : Vâng. Vui lòng cho tôi thịt bò.

Cô bán hàng : Anh muốn bao nhiêu?

Ba : Vui lòng cho hai trăm gram.

Cô bán hàng : Hai trăm gram thịt bò. Còn gì nữa không?

Ba : Có. Tôi cần một ít trứng.

Cô bán hàng : Anh muốn bao nhiêu?

Ba : Vui lòng cho một chục.

Trả lời câu hỏi:

a) Where is Ba?

=> He is at a store.

b) What does he want?

=> He wants some beef and some eggs.

c) How much beef does he want?

=> He wants two hundred grams of beef.

d) How many eggs does he want?

=> He wants a dozen eggs.

Bài 3. Listen. Match the names of the people the things they want. (Lắng nghe. Ghép tên của người với những vật họ muốn.)

Click tại đây đề nghe:

Phuong – d) Ly – a) & e) Mai – b) Nam – c)

Nội dung bài nghe:

a) Phuong wants a tupe of toothpaste. (Phương muốn một tuýt kem đánh răng.)

b) Ly wants a bar of soap and a box of chocolates. (Ly muốn một bánh xà phòng và một hộp sô-cô-la.)

c) Mai wants a can of soda. (Mai muốn một lon nước sô-đa.)

d) Nam wants the package of the cookies. (Nam muốn một hộp bánh qui.)

Bài 4. Read . Then write the shopping list in your exercise book. (Đọc. Sau đó viết danh sách những vật mua sắm vào tập bài tập của em.)

Click tại đây đề nghe:

Nam: Yes, Mom. What do

you need?

Mom: A bottle of cooking

oil and some rice.

Nam: How much nee do

you want?

Mom: Two kilos. And I need

half a kilo of beef and some oranges.

Nam: How many oranges.

Mom?

Mom: Half a dozen, please.

Dịch :

Mẹ: Con đi mua hàng dùm mẹ được không?

Nam: Vâng, mẹ. Mẹ cần mua gì?

Mẹ: Một chai dầu ăn và một ít gạo.

Nam: Mẹ muốn mua bao nhiêu gạo ạ?

Mẹ: Hai cân. Và mẹ cần nửa cân thịt bò và vài quả cam.

Nam: Bao nhiêu cam vậy mẹ?

Mẹ: Nửa tá (6 quả).

Bài 5. Remember.(Ghi nhớ.)

Xem thêm : Unit 10 Staying healthy? (C. My favorite food) trang 112-113 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 6

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: