Unit 11 Sources of Energy (A. Reading) Trang 124-125-126-127 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Unit 11 : Sources of Energy A. Reading AIMS AND OBJECTIVES: – LANGUAGE CONTENT : +To introduce to the students some vocabulary about sources of energy +To develop the students’ reading skills – LANGUAGE FUNCTION: + To enable the students to identify the main idea of the passage, guess the meaning in context and express their own ideas about sources of energy – EDUCATIONAL AIM: + To make the sts aware of the importance of the importance of sources of energy and how to protect them from...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 11 : Sources of Energy

A. Reading

AIMS AND OBJECTIVES:

– LANGUAGE CONTENT :

+To introduce to the students some vocabulary about sources of energy

+To develop the students’ reading skills

– LANGUAGE FUNCTION:

+ To enable the students to identify the main idea of the passage, guess the meaning in context and express their own ideas about sources of energy

– EDUCATIONAL AIM:

+ To make the sts aware of the importance of the importance of sources of energy and how to protect them from coming to an end

1. Language:

+ alternative [ definition]

+ reserve [ explanation]

+ exhaust [ synonym] ( to run out of)

+ released [ synonym]

+ geothermal (adj) [translation]

2. Vocabulary:

Noun: reserve

Verb: reserve, exhaust

Adjectives: alternative, released, limited, geothermal

Structure: Noun clause

Before you read (Trước khi bạn đọc)

– Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What source of enerey does each picture above refer to? (Mỗi bức tranh trên đề cập đến nguồn năng lượng nào?)

– Picture 1: Wind energy: năng lượng gió

– Picture 2: Solar energy: năng lượng mặt trời

– Picture 3: Water energy: năng lượng nước

2. What do we need eneray for? (Chúng ta cần năng lượng để làm gì?)

=> We need energy to cook, to light, to heat or cool the house and to run machines, …

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

At present, most of our energy comes from fossil fuels (oil, coal, and natural gas). However, such reserves are limited. Because power demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop and use alternative sources of energy.

One alternative source is nuclear energy. Nuclear energy can provide enough electricity for the world’s needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the earth. Scientists use this heat to make energy. However, this energy is available only in a few places in the world.

The sun, water, and the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills and moves sailboats. It is a clean source of energy, and there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place to a lower place, it makes energy. This energy is used to create electricity. Water power gives energy without pollution. However, people have to build dams to use this energy. And as dams cost a lot of money, water energy is expensive.

The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe.

Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy is great. However, how to make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world.

Hướng dẫn dịch:

Hiện nay các nguồn năng lượng của chúng ta là từ nhiên liệu hóa thạch (dầu, than đá và khí thiên nhiên). Tuy nhiên các trữ lượng đó rất hạn chế. Vì nhu cầu về điện gia tăng quá nhanh, nhiên liệu hóa thạch sẽ bị cạn kiệt trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Do đó người ta phải phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.

Một nguồn năng lượng thay thế là năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp đủ số điện cho nhu cầu thế giới trong hàng trăm năm, nhưng nó rất nguy hiểm. Một nguồn năng lượng thay thế khác là địa nhiệt, lấy từ lòng trái đất. Các nhà khoa học dùng sức nóng này để tạo ra năng lượng. Tuy nhiên loại năng lượng này chỉ có ở một vài nơi trên thế giới mà thôi.

Mặt trời, nước và gió là các nguồn năng lượng thay thế khác. Gió chạy máy xay gió và thuyền buồm. Nó là một nguồn năng lượng sạch và lại có nhiều. Nhưng rủi thay, khi không có gió, ta sẽ không có năng lượng. Nước khi chảy từ trên cao xuống thấp sẽ tạo ra năng lượng. Năng lượng này được dùng để tạo ra điện. Thủy điện cho năng lượng không gây ô nhiễm. Tuy nhiên, ta phải xây đập để sử dụng năng lượng này. Đập nước rất tốn kém nên thủy điện rất đắt tiền.

Mặt trời giải phóng ra lượng lớn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng này có thể chuyển thành điện. Nhiều quốc gia dùng năng lượng mặt trời cho cuộc sống hàng ngày. Các tấm bảng thu nhiệt từ mặt trời trên mái nhà có thể tạo đủ năng lượng để sưởi ấm hay làm mát toàn bộ ngôi nhà. Năng lượng mặt trời không những nhiều và vô tận mà còn sạch sẽ và an toàn.

Dù còn có một số hạn chế, tiềm năng của các nguồn năng lượng thay thế này là rất lớn. Tuy nhiên, làm cách nào tận dụng những nguồn năng lượng đó là một vấn đề cho các nhà nghiên cứu trên thế giới.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word (Use a dictionary u hen neeessary). (Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp. (Sử dụng từ điển khi cần thiết.))

alternative limited energy released exhausted

1. Six hundred balloons were _________ at the ceremony.

2. They are looking for _________ methods of making it.

3. People use _________ to run machines, heat and cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather _______.

5. Fuel supplies are nearly _________

Gợi ý:

1. released

2. altemative

3. energy

4. limited

5. exhausted

Task 2. Scan the passage and write down the advaniage(s) and disadvantage(s) of each alternative source of enerey. (Đọc lướt đoạn văn và viết các thuận lợi và bất lợi của từng nguồn năng lượng thay thế.)

Unit 11 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Gợi ý :

Unit 11 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What is our major source of energy? (Nguồn năng lượng chính của chúng ta là gì?)

=> Our major source of energy comes from fossil fuels.

2. How many sources of energy are mentioned in the text, and which one do you think has the most potential? (Có bao nhiêu nguồn năng lượng được nhắc đến trong đoạn văn, và bạn nghĩ nguồn năng lượng nào là tiềm năng nhất?)

=> Five sources of energy are mentioned in the text. They are nuclear power, solar energy, water power, wind power, geothermal heat. I think solar energy is the most potential.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Complete the summary of the readinư passase by filling each blank with a suitable word from the box. (Hoàn thành phần tóm tắt bài đọc bằng cách điền vào cho trống một từ thích hợp trong khung.)

one environment alternative limited

unlimited sources energy fuels

We need energy to live and work. Our major source of (1)_________ is oil. Oil is (2)________ kind of fossil fuel. The

amount of fossil (3)________ in the world is (4)________. Therefore, we must save it, and at the same time, we must find

new sources of energy. Geothermal heat and nuclear power are (5)________ sources of energy. They can give us electricity.

Other alternative (6)________ are the sun, waves and water. These sources are not only (7)________ and available but

also clean and safe for the (8)________. People should develop and use them more and more in the future.

Gợi ý:

1. energy 2. one 3. fuels 4. limited

5. alternative 6. sources 7. unlimited 8. environment

Xem thêm : Unit 10 Nature in Danger (E. Language Focus) Trang 121-122-123 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: