Unit 10 Nature in Danger (C. Listening) Trang 119 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Unit 10 : Nature in Danger C. Listening Objectives 1. Aims: By the end of the lesson,Ss will be able to: – Develop such listening micro-skills as listening for specific information and listening for general infromation jectives 2. Knowledge + Lecxical items: + Scenic features [‘si:nik ‘fi:t∫ə] : đặc trưng phong cảnh + Approximately [ə’prɔksimitli] : khoảng chừng + Devasting(a) /’devəsteitiη/ tàn phá, phá huỷ + Vehicles [‘viəkl; ‘vi:hikl] : xe cộ +...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 10 : Nature in Danger

C. Listening

Objectives

1. Aims: By the end of the lesson,Ss will be able to:

– Develop such listening micro-skills as listening for specific information and listening for general infromation jectives

2. Knowledge

+ Lecxical items: + Scenic features [‘si:nik ‘fi:t∫ə] : đặc trưng phong cảnh

+ Approximately [ə’prɔksimitli] : khoảng chừng

+ Devasting(a) /’devəsteitiη/ tàn phá, phá huỷ

+ Vehicles [‘viəkl; ‘vi:hikl] : xe cộ

+ Maintenance [‘meintinəns] : sự giữ gìn; sự duy trì

+ Completely(adv) [kəm’pli:tli] : hoàn toàn, đầy đủ

+ Grammar: Simple present

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

– Work in pairs. Name some national parks in Vietnam. (Làm việc theo cặp. Kể tên một số vườn quốc gia ở việt Nam.)

+ Cat Ba National Park

+ Cat Tien National Park

+ Cuc Phuong National Park

+ Bach Ma National Park

– Listen and repeat.

scenic features: đặc trưng phong cảnh

devastating: tàn phá

maintenance: duy trì, bảo vệ

approximately: xấp xỉ, khoảng

vehicles: xe cộ

completely: hoàn toàn, đầy đủ

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Nghe đoạn văn và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hoặc sai (F).)

Unit 10 Trang 119 Tiếng Anh 11

Gợi ý:

1. T 2. T 3. F 4. T 5. T

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. How many national parks are there in the United States? (Ở Mỹ có bao nhiêu vườn quốc gia?)

=> There are 52 national parks in the United States.

2. How many people visit national parks every year? (Mỗi năm có bao nhiêu người đến thăm vườn quốc gia?)

=> Millions of people visit national parks every year.

3. Can you name some problems which national parks are facing currently? (Bạn có thể kể tên một số vấn đề mà các vườn quốc gia hiện tại đang phải đối mặt?)

– Rare animals are killed or hunted for fur.

– Trees are cut down for wood.

– Forest fires.

– Pollution from visitors’ vehicles.

4. What should be done to protect them? (Nên làm gì để bảo vệ chúng?)

– Rare animals and trees should be protected.

– Fires caused by careless people should be limited.

– Pollution from their vehicles should be decreased.

– Money should be raised for the parks’ staff and maintenance of their sources.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

– Work in groups. Summarize the passage, using the information in Tasks 1 and 2. (Làm việc nhóm. Tóm tắt đoạn văn, sử dụng thông tin trong Bài tập 1 và 2.)

Gợi ý:

National parks are to protect and preserve the natural beauty of land. They contain a variety of scenic features. There are 52 national parks in the USA and millions of people visit it every year. Many national parks are in danger of being destroyed. If their problems are not solved, they will be destroyed completely.

Xem thêm : Unit 10 Nature in Danger (B. Speaking) Trang 118 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: