Unit 10 Healthy lifestyle and longevity (D. Speaking) trang 37 – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Unit 10 Healthy lifestyle and longevity D. Speaking Bài 1. Work with a partner. Match the tips with the reasons. Then practise asking and answering questions about the tips on how to take good care of your teeth. (Làm việc cùng người bạn. Nối các mẹo với các lý do. Sau đó thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về các lời khuyên về cách chăm sóc tốt răng của bạn.) Key 1. d 2.f 3.a 4.c 5. b 6.e Bài 2 Work in groups of four. Use the...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 10 Healthy lifestyle and longevity

D. Speaking

Bài 1. Work with a partner. Match the tips with the reasons. Then practise asking and answering questions about the tips on how to take good care of your teeth.

(Làm việc cùng người bạn. Nối các mẹo với các lý do. Sau đó thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về các lời khuyên về cách chăm sóc tốt răng của bạn.)

Unit 10

Key

1. d 2.f 3.a 4.c 5. b 6.e

Bài 2 Work in groups of four. Use the information in 1 to prepare a set of note cards for a talk about how to take good care of your teeth. Take turns to present your talk to your group members.

(Làm việc theo nhóm bốn người. Sử dụng thông tin trong phần 1 để chuẩn bị một bộ thẻ lưu ý để thảo luận về cách chăm sóc răng tốt. Thay phiên nhau trình bày bài nói chuyện của bạn với các thành viên trong nhóm của bạn.)

Unit 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Tiếng Anh 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: