Unit 10 Conservation (B. Speaking) Trang 106-107 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

| Tin mới | Tag:

Unit 10 : Conservation

B. Speaking

AIMS AND OBJECTIVES :

– To enable the sts to speak about conservation and environment.

– To be aware of the wild animals,plants and environment after reading two paragraphs

– To understand more about the conservation by scanning for specific information.

– To develop skills ,especially speaking skill.

Language :

Vocabulary: Review the old words.

Structures : questions , statements , sentences ……

Review the simple present tense in the passive voice.

Task 1. Work in pairs. Read the paragraphs and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Đọc đoạn văn và sau đó trả lời các câu hỏi.)

A. Zoos are very sensitive about their image nowadays. They don’t want to be seen as places where animals are imprisoned against their will. Instead, they want to be seen as places where endangered species can develop. They want to reconstruct the animals’ natural environment. So there appears a new kind of zoo.

B. Howletts Zoo in Kent is owned by John Aspinall, who is famous for his programme of breeding endangered animals and reintroducing them into the wild. The zoo has the largest gorillas in the world and its policy is to provide as natural an environment as possible for the animals. At times, this can be risky, and some keepers have been injured and one has been killed.

Hướng dẫn dịch:

A. Ngày nay các sở thú rất nhạy cảm về những hình ảnh của chúng. Chúng không muốn được xem như những nơi động vật bị nhốt trái ý muốn của chúng. Thay vào đó, chúng được xem như những nơi mà các chủng loại đang gặp nguy hiểm có thể phát triển. Chúng muốn tái thiết những môi trường thiên nhiên của động vật. Vì thế nơi đó xuất hiện một loại hình sở thú mới.

B. Sở thú Howletts ở Kent thuộc sở hữu của John Aspinall, người nổi tiếng về chương trình nuôi các động vật đang gặp nguy hiểm và đưa chúng trở lại vùng hoang đã. Sở thú có những con khỉ đột lớn nhất thế giới và chính sách của sở thú là cung cấp môi trường như tự nhiên cho các con thú. Đôi khi điều này có thể nguy hiểm, và một số người giữ vườn bị thương và một người đã bị chết.

Trả lời câu hỏi:

1. For what purpose are zoos of the new kind opened? (Loại hình sở thú mới được mở nhằm mục đích gì?)

=> They are opened to help endangered species to develop.

2. What are their main features? (Đặc điểm chính của chúng là gì?)

=> The animals are run kept in cages. They can live in their natural environment/ habitats.

Task 2. Pul a tick (V) in the right box to show your agreement or disagreement. Then share your idea with a partner. (Tích vào hộp bên phải để biểu thị sự đồng ý hoặc không đồng ý của bạn. Sau đó chia sẻ ý kiến với bạn học.)

Task 3. Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below: (Làm việc theo nhóm. Thảo luận lợi ích và tác hại của loại hình sở thú mới. Sử dụng gợi ý dưới đây:)

A: I think zoos of new kind are very good for animal. What do you think?

B: I agree with you but I have another opinion. It is very expensive to reconstruct animal’s natural environment. And then the condition in which wild animals live, I think, is not so good and comfortable as that in the nature.

C: OK. It’s true. And the animals cannot do what they want, that is they cannot run, jump, climb or chase the prey as they do in the nature.

A: But in the zoos of the new kind, the endangered animals can safe from being hunted or killed, that is they can develop. Moreover, they can be protected from dangerous diseases in the nature and have better food.

C: However, there’s a disadvantage we may not ignore: the dangers that keepers may have. They can be injured or killed by the animals.

Task 4. Make group reports, sharing your views with the rest of the class. (Làm báo cáo nhóm, chia sẻ quan điểm của bạn với các bạn trong lớp.)

Gợi ý cho đoạn văn không đồng ý:

I represent for group 5 to share our view about new kind of zoo. We disagree with this because of following reasons.

Firstly, It is very expensive to reconstruct animal’s natural environment.

Secondly, the condition in which wild animals live is not so good and comfortable as that in the nature.

Last but not least, keepers can be injured or killed by the animals.

As a result, we shouldn’t develop zoo of new kind.

Xem thêm : Unit 10 Conservation (A. Reading) Trang 104-105-106 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận