Unit 10 Conservation (A. Reading) Trang 104-105-106 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Unit 10 : Conservation A. Reading AIMS AND OBJECTIVES : – To present and practise new vocabulary relating to conservation and environment. – To be aware of the wild animals,plants and environment after reading the paragraphs – To understand more about the conservation by scanning for specific information. -To develop skills ,especially reading skill. Language : Vocabulary: conservation,endangered species,destruction……. Review the old words. Structures : questions , statements ,...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 10 : Conservation

A. Reading

AIMS AND OBJECTIVES :

– To present and practise new vocabulary relating to conservation and environment.

– To be aware of the wild animals,plants and environment after reading the paragraphs

– To understand more about the conservation by scanning for specific information.

-To develop skills ,especially reading skill.

Language :

Vocabulary: conservation,endangered species,destruction…….

Review the old words.

Structures : questions , statements , sentences ……

Review the simple present tense in the passive voice.

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào tranh, và sau đó trả lời các câu hỏi.)

1. Have you ever visited a zoo or a forest? (Bạn đã từng thăm sở thú hay một khu rừng chưa?)

=> Yes. I visited a zoo in Ha Noi when I was eleven.

2. What animals are you interested in? Why? (Bạn quan tâm đến loài động vật nào? Tại sao?)

=> I’m interested in wild animals such tigers, lions or brown hears, … because these animals are at risk of being extinct.

3. Do you need to protect animals forests? (Chúng ta có cần bảo vệ động vật và rừng không?)

=> Yes. I think we should protect animals and forests, because if we do not, they will disappear in the near future.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the paragraphs, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

A. The loss of forest is destroying the earth’s plant and animal variety. Scientists say about 5,000 species of plants and animals arc eliminated each year. This is especially worrying as many of those plants and animals could be used as medicines against cancer, AIDS, heart disease and many other sicknesses. We may never know the true cost of this destruction.

B. Man and most animals need a constant supply of water to live. Farmers need water for their crops. Hydroelectric dams hold back needed water and provide power for homes and industries. Frees, grasses, and other plant life play an important part in the natural circulation of water, and thus help conserve it. Without plants, most water would run off as soon as it falls, taking away valuable soil. Rapid run-off would cause frequent Hoods and leave little water during dry seasons.

C. These days it is impossible to open a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment. The earth is being threatened and the future looks bad. What can each of us do? We cannot clean up our polluted rivers and seas overnight. Nor can we stop the disappearance of plants and animals. But we can stop worsening the problem while scientists search for answers, and laws are passed in nature’s defence.

Hướng dẫn dịch:

A. Rừng bị tàn phá đang hủy hoại sự đa dạng về động thực vật trên trái đất. Các nhà khoa học cho biết có khoảng 5000 loài động thực vật bị tiêu diệt hàng năm. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì có nhiều loại cây cỏ và động vật có thể được dùng làm thuốc chữa bệnh ung thư, AIDS, bệnh tim và nhiều bệnh khác. Có thể chúng ta chẳng bao giờ biết được cái giá thật sự của sự hủy hoại này.

B. Con người và hầu hết các loài động vật cần có một lượng nước cung cấp thường xuyên để sống. Nông dân cần nước cho mùa màng. Các đập thủy điện giữ lại lượng nước cần thiết để phát điện dùng cho gia đình và các ngành công nghiệp. Cây cỏ và các loại thực vật khác đóng vai trò quan trọng trong vòng tuần hoàn tự nhiên của nước và do vậy chúng giúp bảo tồn nguồn nước. Không có cây cối, phần lớn nước sẽ chảy đi ngay khi nó rơi xuống, cuốn theo lớp đất màu mỡ. Nước chảy xiết sẽ gây ra lũ lụt thường xuyên và hạn hán vào mùa khô.

C. Ngày nay hầu như tất cả báo chí đều đăng tin về việc tàn phá môi trường do chúng ta đang gây ra. Trái đất đang bị đe dọa và tương lai có vẻ tệ hại. Mỗi người trong chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta không thể làm sạch sông, biển đã bị ô nhiễm trong một đêm. Chúng ta cũng không thể ngăn chặn sự biến mất của cây cối và động vật. Nhưng chúng ta có thể không làm vấn đề tệ hại thêm trong khi chờ đợi các nhà khoa học tìm kiếm giải pháp và luật bảo vệ thiên nhiên được thông qua.

Task 1. Match the word in A with a suitable definition in B. (Ghép từ ở A với phần định nghĩa phù hợp ở B.)

Unit 10 Conservation Tiếng Anh 10

Gợi ý :

1 – c 2 – a 3 – d 4 – b

eliminate: tiêu diệt, loại bỏ

circulation: vòng tuần hoàn

run-off: chảy xiết

hydroelectric: thủy điện

Task 2. Decide whether the following statements are true(T) or false (F). (Xác định xem những phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. T

2. T

3. T

4. T

5. F => Plants hold water back, so they prevent rapid run-off which can cause floods and erosion.

6. F => We can stop worsing the problem while scientists search for answers, and laws are passed in nature’s defense.

Task 3. Choose the most suitable main idea for each paragraph. (Chọn ý chính thích hợp nhất cho mỗi đoạn văn.)

A – 3 B – 4 C – 2

A – 3 Forests give us a lot of valuable things. (Rừng đem lại cho chúng ta nhiều thứ quí giá.)

B – 4 Vegetation can help conserve water. (Thảm thực vật có thể giúp bảo tồn nước.)

C – 2 Let’s do something to save the earth. (Hãy làm điều gì đó để bảo vệ trái đất.)

After you read (Sau khi bạn đọc)

Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the consequence of losing forest? (Đâu là hậu quả của việc tàn phá rừng?)

=> The consequence of losing forest is destroying the earth’s plant and animal variety.

2. How important is water in our life? (Nước quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?)

=> Man and most animals need a constant supply of water to live on.

3. What should we do for the future of our planet? (Chúng ta nên làm gì cho tương lai của hành tinh của chúng ta?)

=> We should protect our environment by stopping worsening the problem and by passing laws in nature’s defence.

Xem thêm : Unit 9 Undersea World (E. Language Focus) Trang 101-102-103 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: