Unit 1 Family life (E. Writing) trang 12 – Sách bài tập tiếng anh 10 – Chương trình mới

Unit 1 Family life E. Writing Bài 1 Write complete sentences using the words / phrases given in their correct forms. You can add some more necessary words, but you have to use all the words given. (Viết câu hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các từ / cụm từ được đưa ra trong các mẫu chính xác của chúng. Bạn có thể thêm một số từ cần thiết hơn, nhưng bạn phải sử dụng tất cả các từ đã cho.) 1. Modem society / men / women / roles /...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 1 Family life

E. Writing

Bài 1 Write complete sentences using the words / phrases given in their correct forms. You can add some more necessary words, but you have to use all the words given.

(Viết câu hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các từ / cụm từ được đưa ra trong các mẫu chính xác của chúng. Bạn có thể thêm một số từ cần thiết hơn, nhưng bạn phải sử dụng tất cả các từ đã cho.)

1. Modem society / men / women / roles / similar.

2. Father / take care /family / provide / necessities / guide / children.

3. Mother / look after / children / supervise / household tasks.

4. Son / assist / household activities / such as / simple home repairs / take care / younger brother / sister.

5. Daughter / help / mother / household chores / grocery shopping / cooking / house / tidy.

Key

1. In modern society, men’s and women’s roles (the roles of men and women) are similar.

2. The father takes care of the family by providing all the necessities and guiding the children.

3. The mother looks after the children and supervises household tasks.

4. The son assists in household activities such as doing simple home repairs and taking care of younger brothers and sisters.

5. The daughter helps the mother with household chores such as grocery shopping, cooking, and keeping the house tidy.

Bài 2 Complete the sentences about yourself and your family.

(Hoàn thành các câu về bản thân và gia đình bạn.)

1. Of all household chores, I dislike doing________ most, because ___________.

2. The chore I enjoy doing is __________ because ___________.

3. Among h is household tasks, my brother prefers ____________ to __________ because ____________.

4. My father also shares in housework. His main responsibilities are ___________.

5. My mother is the manager of the household. She ___________.

Bài 3 Write a paragraph about doing housework in your family, using the cues given below.

(Viết một đoạn văn về việc nhà trong gia đình của bạn, sử dụng các tín hiệu dưới đây.)

• How many and who the people are in the family

• What roles the father and mother perform

• What responsibilities each family member takes

• What attitude to doing household tasks each family member has

• The general atmosphere of the family

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Tiếng Anh 10
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: