Tuyển tập những bài Toán hay và khó lớp 5 dạng số thập phân, tỉ số phần trăm – Đề 2

| Tin mới | Tag:

Bài Toán hay và khó lớp 5

Đề 2

Bài 1. Tìm hai số, cho biết số trung bình của chúng là số lớn nhất có hai chữ số và số này bằng 80% số kia.

Loading…

Bài 2. Khi có hai số, một sinh viên đã viết một số ký tự số của một số thứ sang bên phải một hàng, tổng sai số là 269,8. Tìm hai số nguyên đầu, để biết tổng của chúng là 38,14.

Bài 3 . Khi một số bảng chữ cái giống nhau với một số thập phân, bạn đã quên số các chữ cái của các số thập phân của số cột, và số của số lượng các nhóm và số lượng các số được đưa ra vào năm 1359. Tìm hai số, chính xác là chúng 137,34.

Bài 4 . Tổng số cùng số được kết thúc bằng 0 và một số thập phân là 258,6. Khi thực hiện xác nhận giữa số cho một số, một số học sinh đã được quên 0 của cùng một số, nên được kết quả đến 16,4.

a) Hãy cho biết số tự nhiên là số hay trừ.

b) Tìm một số cho.

Bài 5 . Khi một hạt nhân có một số thập phân với hai chữ số trong bảng chữ cái với 23,45; một sinh viên nghiên cứu phải thiết lập cùng một cột và tính toán và kết quả là 172,76. Hãy tìm nhân thừa chưa được biết và kết quả của nhân viên. Bí mật rằng các dấu phẩy ở số thừa và kết quả vẫn đặt các hàng cột.

Bài 6 . Trong phân phân chia chữ, chính xác 102,5. Khi nào sẽ chia sẻ với một sinh viên, bạn có một dutch để đàm phán nhiều khi bạn thử lại với nhiều người với chia, nhỏ hơn chia 432,9 đơn vị. Tìm tên tập tin và phân chia.

Bài 7 . Cho ba số thập phân đến 223,554. Tìm ba con số, biết nếu số thứ tự đầu tiên ở phía bên trái của số thứ hai của số, nếu người đầu tiên để thứ tự số đầu tiên của thứ ba.

Bài 8. Có ba xe tải tải 15,6 tấn hàng hoá. Xe thứ nhất với xe thứ hai, xe thứ ba ít hơn đầu xe đầu ra là 1,2 tấn. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tấn hàng?

Bài 9. Nước biển chứa 4% muối, cần bao nhiêu nước lã vào 600g nước để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%.

Bài 10. Trong năm học vừa qua, một lớp 5 chuyên Toán có tỷ lệ học sinh giỏi 1 là 35%, học kì 2 là 37,5%. Câu hỏi số 2 của các cấp rất nhiều, số lượng sinh viên trong năm đầu tiên.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận