Toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó – Toán 4 (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

BÀI 1:

Biết trung bình cộng tuổi của bố, An và Hồng là 19 tuổi. Tuổi bố hơn tổng số tuổi của An và Hồng là 25 tuổi. Hồng kém An 8 tuổi. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 2:

Có hai bó que tính, tổng cộng có 68 que. Biết rằng nếu lấy ra ở bó thứ nhất 14 que và lấy ra ở bó thứ hai 6 que thì bó thứ nhất còn nhiều hơn bó thứ hai 16 que. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu que tính?

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 3:

Hùng có nhiều hơn Dũng 16 nhãn vở, biết rằng nếu Hùng có thêm nhãn 5 vở và Dũng có thêm 8 nhãn vở thì tổng số nhãn vở của hai bạn là 67 nhãn vở. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 4:

Có hai xe chở hàng hóa, chở tổng cộng 2700 kg hàng, biết rằng nếu xe thứ nhất chở thêm được 120 kg và xe thứ hai chở thêm được 80 kg thì xe thứ hai sẽ chở. nhiều hơn xe thứ nhất 100 kg. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu kilôgam hàng hoá?

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 5:

An và Bình có tổng cộng 120 viên bi, biết rằng nếu An cho Bình 20 viên bi thì Bình sẽ có nhiều hơn An 16 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 6:

Hai công nhân sản xuất được 155 sản phẩm, biết rằng nếu người thứ nhất sản xuất thêm được 8 sản phẩm và người thứ hai sản xuất thêm được 17 sản phẩm thì hai người sản xuất bằng nhau. Hỏi mỗi người sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 7:

Hai thùng dầu chứa tổng cộng 42 lít, biết rằng nếu lấy 7 lít dầu ở thùng thứ nhất chuyển sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sẽ có nhiều hơn thùng thứ nhất 12 lít. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 8:

Lan và Huệ có tổng cộng 85000 đồng. Lan mua vở hết 10000 đồng, mua cặp hết 18000 đồng. Huệ mua sách hết 25000 đồng, mua bút hết 12000 dồng, sau khi mua hàng số tiền còn lại của hai bạn bằng nhau. Hỏi trước khi đi mua hàng mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 9:

Tìm hai số có tổng của chúng bằng 182 và nếu xóa chữ số 1 ở bên trái của số lớn thì được số bé.

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 10:

Tìm hai số có tổng bằng 454 biết rằng nếu thêm một chữ số 4 vào bên trái số thứ nhất thì được số thứ hai.

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 11:

Tìm hai số có hiệu bằng 129 biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng số thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì được 2010.

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 12:

Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 308.

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 13:

Tìm hai số chẵn có tổng bằng 216, biết giữa chúng có 5 số chẵn.

Xem đáp án chi tiết tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận