Tiết 94. Các số có bốn chữ số – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

Các số có bốn chữ số toán 3 1. Viết (theo mẫu) : 2457 = 2000 + 400 + 50 + 7 a) 4572 = ……………………………………. b) 5724 = ……………………………………. c) 7245 = ……………………………………. 2. Viết (theo mẫu) : 3052 = 3000 + 50 + 2 a) 4089 = ……………………………………. b) 5703 = ……………………………………. c) 2009 = ……………………………………. d) 2010 =...

Có thể bạn quan tâm:

Các số có bốn chữ số toán 3

1. Viết (theo mẫu) :

2457 = 2000 + 400 + 50 + 7

a) 4572 = …………………………………….

b) 5724 = …………………………………….

c) 7245 = …………………………………….

2. Viết (theo mẫu) :

3052 = 3000 + 50 + 2

a) 4089 = …………………………………….

b) 5703 = …………………………………….

c) 2009 = …………………………………….

d) 2010 = …………………………………….

3. Viết (theo mẫu) :

3000 + 400 + 50 + 6 = 3456

a) 2000 + 500 + 70 + 3 = ………………………..

b) 3000 + 600 + 20 = ………………………..

c) 4000 + 30 + 5 = ………………………..

d) 6000 + 60 = ………………………..

e) 2000 + 9 = ………………………..

4. Viết số gồm :

a) Hai nghìn, năm trăm, ba chục và bốn đơn vị : ……………….

b) Chín nghìn, chín trăm, chín chục và chín đơn vị : …………….

c) Ba nghìn, sáu trăm và bảy chục : …………….

d) Bốn nghìn và tám trăm : …………….

e) Năm nghìn và năm đơn vị : …………….

g) Bảy nghìn và bảy chục : …………….

h) Một nghìn, một chục và một đơn vị : …………….

Đáp án

1.

a) 4572 = 4000 + 500 + 70 + 2 ;

b) 5724 = 5000 + 700 + 20 + 4 ;

c) 7245 = 7000 + 200 + 40 + 5 .

2.

a) 4089 = 4000 + 80 + 9 ;

b) 5703 = 5000 + 700 + 3 ;

c) 2009 = 2000 + 9 ;

d) 2010 = 2000 + 10.

3.

a) 2573 ; b) 3620 c) 4035 ;
d) 6060 ; e) 2009.

4.

a) 2534 ; b) 9999 ; c) 3670 ; d) 4800 ;
e) 5005 ; g) 7070 ; h) 1011

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: