Tiết 93. Các số có bốn chữ số (tiếp) – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

Các số có bốn chữ số toán 3 1. Viết đầy đủ vào các ô trống : 2. Số? 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 4000 ; 5000 ; 6000 ; ………… ; ………… ; ………… b) 5100 ; 5200 ; 5300 ; ………… ; ………… ; ………… c) 1230 ; 1240 ; 1250 ; ………… ; ………… ; ………… 4. Viết tất cả các số có bốn chữ số, mỗi số đều có hàng nghìn là 2, các hàng đều có đủ ba chữ số 4 ; 6 ; 8...

Có thể bạn quan tâm:

Các số có bốn chữ số toán 3

1. Viết đầy đủ vào các ô trống :

Các số có bốn chữ số toán 3

2. Số?

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 4000 ; 5000 ; 6000 ; ………… ; ………… ; …………

b) 5100 ; 5200 ; 5300 ; ………… ; ………… ; …………

c) 1230 ; 1240 ; 1250 ; ………… ; ………… ; …………

4. Viết tất cả các số có bốn chữ số, mỗi số đều có hàng nghìn là 2, các hàng đều có đủ ba chữ số 4 ; 6 ; 8 :

……………………………………………………………………………………………….

b) Viết tất cả các số có bốn chữ số, mỗi số đều có hàng đơn vị là 0, các hàng đều có đủ ba chữ số 1 ; 2 ; 3 :

……………………………………………………………………………………………….

Đáp án

1.

2.

3.

a) 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000

b) 5100 ; 5200 ; 5300 ; 5400 ; 5500 ; 5600 ;

c) 1230 ; 1240 ; 1250 ; 1260 ; 1270 ; 1280.

4.

a) 2468 ; 2486 ; 2648 ; 2684 ; 2846 ; 2864 ;

b) 1230 ; 1320 ; 2310 ; 2130 ; 3210 ; 3120.

Xem thêm Tiết 94 – Sách Bài tập Toán 3 tập 2 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: