Tiết 74. Giới thiệu bảng chia – Sách Bài tập Toán 3

| Tin mới | Tag:

Giới thiệu bảng chia toán 3

1. Em hãy lập bảng nhân. Từ bảng nhân có thể tìm thương của hai số trong pham vi các bảng chia (theo mẫu):

Giới thiệu bảng chia toán 3

Mẫu : 6 : 2 = 3

Hoặc : 6 : 3 = 2

2. Dùng bảng nhân để tìm thương thích hợp điền vào chỗ trống:

3. Cho số bị chia ở ô vuông, tìm số chia và thương thích hợp (từ 5 đến 10) điền vào ô trống:

Đáp án

2.

3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận