Tiết 69. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Tiết 69 sách bài tập toán 3 1. Đặt tính rồi tính:36 : 289 : 498 : 3……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….36 : 2 = …. 89 : 4 = …. (dư….)98 : 3 = …. (dư ….)2. Có 54 bạn xếp đều thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao...

Có thể bạn quan tâm:

Tiết 69 sách bài tập toán 3

1. Đặt tính rồi tính:

36 : 2 89 : 4 98 : 3
………………. ………………. ……………….
………………. ………………. ……………….
………………. ………………. ……………….
………………. ………………. ……………….
………………. ………………. ……………….
36 : 2 = …. 89 : 4 = …. (dư….) 98 : 3 = …. (dư ….)

2. Có 54 bạn xếp đều thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

3. Có 54 bạn xếp thành các hàng, mỗi hàng 3 bạn. Hỏi có bao nhiêu hàng như thế?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

4. Có 40 vải, mau một bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

5. Đúng ghi Đ ; sai ghi S:

Tiết 69 sách bài tập toán 3

Đáp án

1.

36 : 2 = 18 ; 89 : 4 = 22 (dư 1) ; 98 : 3 = 32 (dư 2)

2. Số bạn ở mỗi hàng có là:

54 : 3 = 18 (bạn)

Đáp số: 18 bạn

3. Số hàng xếp được là: 54 : 3 = 18 (hàng)

Đáp án: 18 hàng.

4. Ta có: 40 : 3 = 13 dư 1. Vậy có thể mau được nhiều nhất 13 bộ quần áo và còn thừa một mét vải.

5.

a) S b) Đ

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: