Tiết 41. Góc vuông, góc không vuông – Bài tập Toán 3 tập 1

Sách bài tập Toán lớp 3 tập 1 1. Viết tên các đỉnh, các cạnh của: a) Góc vuông. b) Góc không vuông a) Góc vuông đỉnh …. ; cạnh …. và …. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) Góc vuông không đỉnh …. ; cạnh … và...

Có thể bạn quan tâm:

Sách bài tập Toán lớp 3 tập 1

1. Viết tên các đỉnh, các cạnh của:

a) Góc vuông.

b) Góc không vuông

Sách bài tập Toán lớp 3 tập 1

a) Góc vuông đỉnh …. ; cạnh …. và ….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b) Góc vuông không đỉnh …. ; cạnh … và ….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Trong hình tứ giác ABCD có:

a) Các góc vuông :

đỉnh ….. ; cạnh …..

đỉnh ….. ; cạnh …..

b) Các góc không vuông :

đỉnh ….. ; cạnh …..

đỉnh ….. ; cạnh …..

3. Đánh dấu góc vuông vào hình bên rồi ghi tên các đỉnh góc vuông (theo mẫu).

Góc vuông đỉnh A

………………………………..

………………………………..

4. Đúng ghi Đ ; sai ghi S:

Sách bài tập Toán lớp 3 tập 1

Đáp án

1. a) Góc vuông đỉnh H; cạnh Hi. Góc vuông đỉnh A ; AB và AC.

b) Góc không vuông đỉnh D ; cạnh DE và DG.

Góc không vuông đỉnh L ; cạnh LM và LN.

Góc không vuông đỉnh X ; cạnh XY và XT.

2. a) Các góc vuông : Đỉnh A ; cạnh AB ; Đỉnh D ; cạnh DA, cạnh DC.

b) Các góc không vuông: Đỉnh B; cạnh BC, BA; Đỉnh C; cạnh CB, CD.

3. Góc vuông đỉnh A, C, D.

4. a) Đ

b) S

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: