Tiết 29 – Phép chia hết và phép chia có dư – Sách Bài tập Toán 3 Tập 1

| Tin mới | Tag:

Phép chia hết và phép chia có dư Toán 3

1. Tính rồi viết ( theo mẫu) :

40 : 5 43 : 6 59 : 6
………….. ………….. …………..
………….. ………….. …………..
………….. ………….. …………..
40 : 5 = …. 43 : 6 = … (dư …) 59 : 6 = … (dư …)

2. Nối ( theo mẫu) :

3. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

4. Tìm x :

a) X x 4 = 2 x 6 b) 6 x X = 48 : 2

Đáp án :

1. Học sinh tự giải

2. Học sinh tự giải

3.

a) S b) Đ c) S d) Đ

4.

a) X x 4 = 12 b) 6 x X = 24
X = 12 : 4 X = 24 : 6
X = 3 X = 4

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận