Tiết 2. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) – Sách Bài tập Toán 3

Bài tập Toán 3 1. Em hãy tìm: a) Hai số tròn trăm rồi cộng hai số đó: ……………………………………………………………………………………………. b) Hai số tròn trăm rồi trừ hai số đó: ……………………………………………………………………………………………. c) Một số tròn trăm cộng với một số tròn...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập Toán 3

1. Em hãy tìm:

a) Hai số tròn trăm rồi cộng hai số đó:

…………………………………………………………………………………………….

b) Hai số tròn trăm rồi trừ hai số đó:

…………………………………………………………………………………………….

c) Một số tròn trăm cộng với một số tròn chục:

…………………………………………………………………………………………….

d) Một số tròn trăm trừ đi một số tròn chục:

…………………………………………………………………………………………….

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 100 + 20 +3 = …………

b) 300 + 50 + 9 = ………..

c) 200 + 20 = …………

d) 500 + 7 = ………….

3. Một cửa hàng bán được 375 kg gạo tẻ và số gạo nếp bán được ít hơn số gạo tẻ là 50 kg. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lo-gam gạo nếp?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Một trại chăn nuôi 210 con gà trống và có số gà mái nhiều hơn gà trống là 65 con. Hỏi trại đó có bao nhiêu con gà mái?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Đáp án

1.

a) 100 + 200 = 300 b) 500 – 300 = 200
c) 600 + 70 = 670 c) 400 – 30 = 370

2.

a) 123 b) 359 c) 220 d) 507

3. Số ki-lô-gam gạo nếp mà cửa hàng bán được: 375 – 50 = 325 (kg)

Đáp số: 325 kg

4. Số con gà mái trại chăn nuôi có: 210 + 65 = 275 (con)

Đáp số: 275 con.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: