Tiết 172. Luyện tập chung – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

Tiết 172 sách bài tập toán 3 1. Đặt tính rồi tính:1205 × 89640 : 8 2468 : 9 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Viết ố và...

Có thể bạn quan tâm:

Tiết 172 sách bài tập toán 3

1. Đặt tính rồi tính:

1205 × 8 9640 : 8 2468 : 9
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… ……………………
…………………… ……………………

2. Viết ố và viết phép tính rồi tính:

Loading…

Tiết 172 sách bài tập toán 3

3. Một người có 120kg gạo. Lần đầu người đó bán 1/5 số gạo đó; lần sau bán 1/6 số còn lại. Hỏi lần sau người đó bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Viết thêm ba số tiếp theo của dãy số:

a) 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; 13 ; …. ; …. ; …..

b) 1 ; 3 ; 6 ; 10 ; 15 ; …. ; …. ; …..

c) 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; …. ; …. ; …..

Đáp án

1. Học sinh tự giải.

2.

3.

Số gạo người đó bán lần đầu : 120 : 5 = 24 (kg).

Số gạo còn lại sau lần bán thứ nhất : 120 − 24 = 96 (kg).

Số gạo lần sau người đó bán:

96 : 6 = 16 (kg).

4.

a) 16 ; 19 ; 22

b) 21 ; 28 ; 36

c) 36 ; 49 ; 64.

Xem thêm Tiết 173 – Sách Bài tập Toán 3 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: