Tiết 164. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Hướng dẫn giải bài tập toán 3 1. Tính nhẩm: Loading... 2. Đúng ghi Đ; sai ghi S: 3. Một trại chăn nuôi tiến hành tiêm phòng dịch cho 30 000 con gà. Đợt đầu người ta tiêm được 11250 con gà, đợt sau tiêm được 9250 con gà. Hỏi đợt cuối cùng còn phải tiêm cho bao nhiêu con gà? Bài...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài tập toán 3

1. Tính nhẩm:

Loading…

2. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Hướng dẫn giải bài tập toán 3

3. Một trại chăn nuôi tiến hành tiêm phòng dịch cho 30 000 con gà. Đợt đầu người ta tiêm được 11250 con gà, đợt sau tiêm được 9250 con gà. Hỏi đợt cuối cùng còn phải tiêm cho bao nhiêu con gà?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4. Viết số gồm:

a) 1 nghìn và đơn vị:

……………………………………………………………………………………………….

b) 11 nghìn, 1 trăm, 1 chục và 1 đơn vị:

……………………………………………………………………………………………….

Đáp án

1.

2.

a) S ; b) Đ ; c) S ; d) Đ.

3. Số con gà đã tiêm trong 2 đợt là:

11 250 + 9250 = 20 500 (con).

Số con gà phải tiêm trong đợt cuối là: 30 000 – 20 500 = 9500 (con).

Đáp số: 9500 con gà.

4. a) 10 001 ; b) 11 111.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 04/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: