Tiết 155. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

Luyện tập toán lớp 3 1. Đặt tính rồi tính.12750 : 5 24812 : 3 20123 : 4 ………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….2. Mỗi chai chứa 3l nước sạch. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu vỏ...

Có thể bạn quan tâm:

Luyện tập toán lớp 3

1. Đặt tính rồi tính.

12750 : 5 24812 : 3 20123 : 4
…………………. …………………. ………………….
…………………. …………………. ………………….
…………………. …………………. ………………….
…………………. …………………. ………………….
…………………. …………………. ………………….

2. Mỗi chai chứa 3l nước sạch. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu vỏ chai để chứa hết 12 350l nước sạch?

Loading…

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

3. Trong kho có 23450kg gạo. Người ta đã lấy 1/7 số gạo đó. Số gạo lấy ra được đổ vào các túi, mỗi túi 6kg gạo. Hỏi số gạo đó đổ được vào các túi, mỗi túi 6kg gạo. Hỏi số gạo đó đổ được vào nhiều nhất bao nhiêu túi gạo và còn thừa mấy ki-lô-gam gạo?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

4. Đúng ghi Đ ; sai ghi S:

a) 20702 : 6 = 345 (dư 2) ………

b) 20702 : 6 = 3450 (dư 2) ………

Đáp án

1. Học sinh tự giải.

2. Ta có: 12350 : 3 = 4116 (dư 2).

Vậy để chưa hết 12 350 lít nước sạch thì cần phải có ít nhất 4117 vỏ chai.

3. Số gạo người ta đã lấy ra: 23 450 : 7 = 3350 (kg).

Số gạo đó được đổ vào số túi và còn thừa là:

3350 : 6 = 558 túi (dư 2).

Vậy số gạo đó được đổ vào nhiều nhất 558 túi và còn thừa 2kg gạo.

4. a) S;

b) Đ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: