Tiết 149. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

Luyện tập bài tập toán 3 1. Tính nhẩm rồi ghi kết quả vào ô trống: Loading... 2. Tính nhẩm :a) 30000 + 20000 = …………b) 50000 + 40000 = …………50000 – 20000 = …………90000 – 40000 = …………50000 – 30000 = …………90000 – 5000 = …………3. Tính:a) 37285 + 18091 = …………b) 9283 + 807 = …………45376 + 37285 = …………10090 – 9283 = …………45376 – 18091 = …………10090 – 807 = …………4. Trong hai...

Có thể bạn quan tâm:

Luyện tập bài tập toán 3

1. Tính nhẩm rồi ghi kết quả vào ô trống:

Luyện tập bài tập toán 3

Loading…

2. Tính nhẩm :

a) 30000 + 20000 = ………… b) 50000 + 40000 = …………
50000 – 20000 = ………… 90000 – 40000 = …………
50000 – 30000 = ………… 90000 – 5000 = …………

3. Tính:

a) 37285 + 18091 = ………… b) 9283 + 807 = …………
45376 + 37285 = ………… 10090 – 9283 = …………
45376 – 18091 = ………… 10090 – 807 = …………

4. Trong hai đợt thu hoạch cà phê, nông trường đã thu hoạch được 15 270kg và 18050kg cà phê. Sau đó người ta đã bán 19 150kg cà phê. Hỏi nông trường còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

5. Điền chữ số thích hợp vào dấu * :

Đáp án

1.

2.

a) 50000 ; 30000 ; 20000 b) 90000 ; 50000 ; 40000.

3.

a) 55 376 ; 8091 ; 27 285 c) 10090 ; 807 ; 9283

4. Số cà phê nông trường thu hoạch được là:

15270 + 18 050 = 33320 (kg).

Số cà phê nông trường còn lại là:

33320 – 19150 = 14170 (kg)

Đáp số: 14170 kg cà phê.

5.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: