Tiết 137. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

Đáp án sách bài tập toán 3 tập 2 1. Lớn hơn (>) ; nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) ?a) 2009 …. 2000 + 10b) 23kg 450g …. 23450g60000 …. 3000 × 5 12km 50m …. 12500m3500 + 400 …. 3400 + 500340m 5cm …. 3450cm2. Tính nhẩm :a) 5000 + 3000 = ……….b) 2000 × 3 = ………8000 – 3000 = ………..6000 : 3 = ………c) 300 + 4000 : 2 = ………d) 5000 – 2000 × 2 = ………20 + 2000 : 2 = ………500 + 3000 × 3 = ………3. Đặt tính rồi tính:1305...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án sách bài tập toán 3 tập 2

1. Lớn hơn (>) ; nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) ?

a) 2009 …. 2000 + 10 b) 23kg 450g …. 23450g
60000 …. 3000 × 5 12km 50m …. 12500m
3500 + 400 …. 3400 + 500 340m 5cm …. 3450cm

2. Tính nhẩm :

a) 5000 + 3000 = ………. b) 2000 × 3 = ………
8000 – 3000 = ……….. 6000 : 3 = ………
c) 300 + 4000 : 2 = ……… d) 5000 – 2000 × 2 = ………
20 + 2000 : 2 = ……… 500 + 3000 × 3 = ………

3. Đặt tính rồi tính:

1305 × 4 3192 : 7 2009 : 8
………………….. ………………….. …………………..
………………….. ………………….. …………………..
………………….. ………………….. …………………..
………………….. …………………..
1305 × 4 = ………. 3192 : 7 = ………. 2009 : 8 = ………. (dư…)

4. Viết số rồi tính tổng các chữ số của số đó:

a) Số lớn nhất có bốn chữ số là: ……………………..

Tổng các chữ số của số đó là:

…………………………………………………………………………………….

b) Số bé nhất có bốn chữ số là: ……………………..

Tổng các chữ số của số đó là:

…………………………………………………………………………………….

c) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: ……………………..

Tổng các chữ số của số đó là:

…………………………………………………………………………………….

d) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: ……………………..

Tổng các chữ số của số đó là:

…………………………………………………………………………………….

Đáp án

1.

a) 2009 < 2000 + 10 b) 23kg 450g = 23 450g

60000 > 3000 × 5 12km 50m < 12 500m

3500 + 400 = 3400 + 500 340m 5cm > 3450cm

2.

a) 5000 + 3000 = 8000 b) 2000 × 3 = 6000

8000 − 3000 = 5000 6000 : 3 = 2000

8000 − 5000 = 3000 6000 : 2 = 3000

c) 300 + 4000 : 2 = 2300 d) 5000 − 2000 × 2 = 1000

20 + 2000 : 2 = 1020 500 + 3000 × 3 = 9500

3. Học sinh tự giải

4.

a) Số lớn nhất có 4 chữ số là : 9999 ; Tổng các chữ số của số đó là : 36.

b) Số bé nhất có 4 chữ số là : 1000 ; Tổng các chữ số của số đó là : 1.

c) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là : 9876 ;

Tổng các chữ số của số đó là : 30.

d) Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là : 1023 ;

Tổng các chữ số của số đó là : 6.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: