Tiết 129. Luyện tập – Sách bài tập Toán 3 tập 2

| Tin mới | Tag:

Sách bài tập Toán 3 tập 2

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho dãy số liệu sau đây.

12 ; 23 ; 34 ; 45 ; 56 ; 67 ; 78 ; 89.

a) Dãy số trên có bao nhiêu số?

A. 18 số B. 9 số C. 8 số D. 16 số

b) Số thứ năm trong dãy là số nào?

A. 3 B. 5 C. 45 D. 56

2. Đây là bảng thống kê lượng gạo tẻ và gạo nếp bán được của một cửa hàng trong bốn tuần lễ:

Sách bài tập Toán 3 tập 2

Trong cả bốn tuần lễ:

a) Số gạo tẻ bán được là:

…………………………………………………………………………………………………….

b) Số gạo nếp bán được là:

…………………………………………………………………………………………………….

c) Cả hai loại gạo bán được là:

…………………………………………………………………………………………………….

d) Lượng gạo tẻ bán nhiều hơn lượng gạo nếp là:

…………………………………………………………………………………………………….

3. Trong cuộc thi viết chữ viết, các bạn khối lớp 3, khối lớp 4 và khối lớp 5 đã đoạt các giải sau đây:

a) Khối lớp 3: 5 giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba.

b) Khối lớp 4 : 7 giải nhất, 15 giải nhì, 18 giải ba.

c) Khối lớp 5: 10 giải nhất, 17 giải nhì, 21 giải ba.

Hãy viết số thích hợp vào ô trống trong bảng thống kê số liệu:

Đáp án

1. a) C ; b) D.

2.

a) 4550kg gạo tẻ ; b) 2930kg gạo nếp ;
c) 4550 + 2930 = 7480 (kg) d) 4550 − 2930 = 1620 (kg).

3.

Sách bài tập Toán 3 tập 2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận