Tiết 116. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

Bài tập toán lớp 3 tập 2 1. Đặt tính rồi tính:2107 : 74234 : 65678 : 9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2107 : 7 = …… 4234 : 6 = …… (dư …)5678 : 9 = …… (dư …)2. Tính nhẩm:a) 6 : 2 = ……………..b) 8 : 4...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập toán lớp 3 tập 2

1. Đặt tính rồi tính:

2107 : 7 4234 : 6 5678 : 9
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
…………………… …………………… ……………………
2107 : 7 = …… 4234 : 6 = …… (dư …) 5678 : 9 = …… (dư …)

2. Tính nhẩm:

a) 6 : 2 = …………….. b) 8 : 4 = ……………..
60 : 2 = …………….. 80 : 4 = ……………..
600 : 2 = …………….. 800 : 4 = ……………..
6000 : 2 = …………….. 8000 : 4 = ……………..

3. Tìm x:

a) x × 8 = 504 × 9 b) 2 × 3 × x = 3042
……………………….. ………………………..
……………………….. ………………………..
……………………….. ………………………..

4. Một xe chở dầu 1020l dầu. Tại điểm bán dầu người ta đã lấy ra một lượng dầu thì trên xe còn lại 1/6 số dầu ban đầu. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

5. Cầ n có 3dm vải để may một lá cờ. Hỏi có 405m vải thì may được bao nhiêu lá cờ như thế?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Đáp án

1.

2107 : 7 = 301 4234 : 6 =705 (dư 4) 5678 : 9 = 630 (dư 8)

2.

a) 6 : 2 = 3 b) 8 : 4 = 2
60 : 2 = 30 80 : 4 = 20
600 : 2 = 300 800 : 4 = 200
6000 : 2 = 3000 8000 : 4 = 2000

3.

a) x × 8 = 504 × 9 b) 2 × 3 × x = 3042
x × 8 = 4536 6 × x = 3042
x = 4536 : 8 x = 3042 : 6
x = 567 x = 507

4. Số lít dầu trên xe còn lại:

1020 : 6 = 170 (lít)

Số lít dầu người ta đã lấy ra:

1020 – 170 = 850 (l).

Đáp số: 850 lít dầu.

5. Đổi 405m = 4050dm

Số lá cờ may được là:

4050 : 3 = 1350 (lá)

Đáp số: 1350 lá cờ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: