Tiết 103. Luyện tập -Sách Bài tập Toán 3 tập 2

Luyện tập toán 3 tập 2 1. Tính nhẩm:a) 7000 – 2000 = …………..b) 3500 – 300 = …………..7000 – 5000 = …………..2900 – 400 = …………..10000 – 1000 = …………..4050 – 50 = …………..2. a) Viết số tròn nghìn lớn nhất có bốn chữ số: ………………. b) Viết số tròn nghìn bé nhất có bốn chữ : ………………. c) Tính hiệu của hai số...

Có thể bạn quan tâm:

Luyện tập toán 3 tập 2

1. Tính nhẩm:

a) 7000 – 2000 = ………….. b) 3500 – 300 = …………..
7000 – 5000 = ………….. 2900 – 400 = …………..
10000 – 1000 = ………….. 4050 – 50 = …………..

2.

a) Viết số tròn nghìn lớn nhất có bốn chữ số: ……………….

b) Viết số tròn nghìn bé nhất có bốn chữ : ……………….

c) Tính hiệu của hai số đó:

………………………………………………………………………………………………..

3. Cửa hàng có 3000kg gạo. Tuần đầu người ta bán được 1050kg gạo, tuần thứ hai bán được 1250kg. Hỏi sau hai tuần bán cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (Giải bằng hai cách).

Cách 1.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Cách 2.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4. Điền các số tròn nghìn thích hợp vào các ô trống:

Luyện tập toán 3 tập 2

Đáp án

1.

a) 7000 – 2000 = 5000 b) 3500 – 300 = 3200
7000 – 5000 = 2000 2900 – 400 = 2500
10000 – 1000 = 9000 4050 – 50 = 4000

2. a) 9000 ;

b) 1000 ;

c) 9000 – 1000 = 8000 ;

3. Cách 1:

Số ki-lô-gam cửa hàng đã bán được trong hai tuần:

3000 – 1050 = 1950 (kg).

Số ki-lô-gam cửa hàng còn lại sai 2 tuần:

1950 – 1250 = 700 (kg).

Đáp số: 700 kg gạo.

Cách 2:

Số ki-lô-gam cửa hàng đã bán được trong hai tuần hai tuần:

1050 + 1250 = 2300 (kg).

Số ki-lô- gam gạo cửa hàng còn lại sau hai tuần:

3000 – 2300 = 700kg gạo.

4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: