Tiết 102. Phép trừ các số trong phạm vi 10000 – Bài tập Toán 3

Bài tập toán 3 tập 2 1. Đặt tính rồi tính:6271 – 3528 2010 – 305 1234 – 56…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….2. Tìm x:a) x + 2468 = 5397 b) 2009 – x = 1010…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..3....

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập toán 3 tập 2

1. Đặt tính rồi tính:

6271 – 3528 2010 – 305 1234 – 56
……………………. ……………………. …………………….
……………………. ……………………. …………………….
……………………. ……………………. …………………….

2. Tìm x:

a) x + 2468 = 5397 b) 2009 – x = 1010
………………………….. …………………………..
………………………….. …………………………..

3. Một kho chứa 7500kg muối. Người ta đã lấy 2 lần, mỗi lần 1800kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4.

a) Viết số bé nhất có bốn chữ số khác nhau: ……………………..

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số khác nhau: ………………………..

c) Tính hiệu số của hai số đó: ……………………………………………….

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền số vào chỗ chấm : 2010 – 1km 5m = ………… m

A. 510 B. 960
C. 1005 D. 1860

Đáp số:

1.

Bài tập toán 3 tập 2

2.

a) x + 2468 = 5397 b) 2009 – x = 1010
x = 5397 – 2468 x = 2009 – 1010
x = 2929 x = 999

3.

Số ki-lô-gam muối người ta đã lấy ra hai lần là:

2 × 1800 = 3600 (kg).

Số ki-lô-gam muối trong kho còn lại là: 7500 – 3600 = 3900 (kg).

Đáp số: 3900kg muối.

4.

a) 1023 ; b) 987 ; c) 1023 – 987 = 36.

5. C.

Xem thêm Tiết 103 – Sách Bài tập Toán 3 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: