Tiết 10. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 Tập 1

Luyện tập toán 3 1. Tính: a) 3 × 4 + 135 = ……………… = ……………… b) 5 × 7 + 357 = ……………… = ……………… c) 4 × 9 – 17 = ……………… = ……………… d) 5 × 9 – 19 = ……………… = ……………… 2. Tính: a) 20 × 4 : 2 = ……………… = ……………… b) 20 × 3 : 2 = ……………… = ……………… c) 600 : 3 × 2 = ……………… = ……………… d) 800 : 4 × 3 = ……………… =...

Có thể bạn quan tâm:

Luyện tập toán 3

1. Tính:

a) 3 × 4 + 135 = ………………

= ………………

b) 5 × 7 + 357 = ………………

= ………………

c) 4 × 9 – 17 = ………………

= ………………

d) 5 × 9 – 19 = ………………

= ………………

2. Tính:

a) 20 × 4 : 2 = ………………

= ………………

b) 20 × 3 : 2 = ………………

= ………………

c) 600 : 3 × 2 = ………………

= ………………

d) 800 : 4 × 3 = ………………

= ………………

3. Có 20 con thỏ được nhốt đều vào các chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con thỏ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Cô giáo mua 27 quyển vở để tặng thưởng đểu cho 3 học sinh giỏi. Hỏi mỗi học sinh được tặng bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Với các số 3 ; 15 và 5 hãy lập hai phép nhan và hai phép chia đúng:

Luyện tập toán 3

6. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đáp án

1.

a) 147 ; b) 392 c) 19 d) 26

2.

a) 40 b) 30 c) 400 d) 600

3. Số con thỏ trong mỗi chuồng có là:

20 : 5 = 4 (con)

Đáp số: 4 con

4. Số quyển vở mỗi học sinh giỏi được thưởng là:

27 : 3 = 9 (quyển)

5. Học sinh tự giải.

6. Học sinh tự giải.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: