Tiên đề Ơ – Clít về đường thẳng song song – Các dạng toán 7

Tiên đề Ơ – Clít A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1. Tiên đề Ơ – clít về đường thẳng song song Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. 2. Tính chất của hai đường thẳng song song Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì: – Hai góc so le trong bằng nhau. – Hai góc đồng vị bằng nhau. – Hai góc trong cùng...

Có thể bạn quan tâm:

Tiên đề Ơ – Clít

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Tiên đề Ơ – clít về đường thẳng song song

Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

2. Tính chất của hai đường thẳng song song

Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

– Hai góc so le trong bằng nhau.

– Hai góc đồng vị bằng nhau.

– Hai góc trong cùng phía bù nhau.

B. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. HOÀN THÀNH MỘT CÂU PHÁT BIỂU HOẶC CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Phương pháp giải.

Liên hệ với các kiến thức tương ứng trong SGK để trả lời.

Ví dụ 1. (Bài 33 tr.94 SGK)

Điền vào chỗ trống (…) trong phát biểu sau:

Nếu một đương thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc so le trong …

b) Hai góc đồng vị …

c) Hai góc trong cùng phía …

Giải.

Các từ điền vào bài là:

a) bằng nhau ;

b) bằng nhau ;

c) bù nhau.

Dạng 2. VẼ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

Phương pháp giải.

Vẽ hình sao cho hai góc so le trong bằng nhau, hoặc hai góc đồng vị bằng nhau, hoặc hai góc trong cùng phía bù nhau. Theo tiên đề Ơ-clit, qua một điểm nằm ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao?

Giải.Tiên đề Ơ - Clít

Theo tiên đề Ơ-clit, chỉ vẽ được một đường thẳng qua A và song song với BC, chỉ vẽ được một đường thẳng B và song song với AC.

Dạng 3. TÍNH SỐ ĐO GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Phương pháp giải.

Sử dụng tính chất: Nếu hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau.

Ví dụ 3. (Bài 34 tr.94 SGK)

Giải.

Ví dụ 4. (Bài 39 tr.95 SGK)

Dạng 4. VẬN DỤNG TÍNH CHẤT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐỂ NHẬN BIẾT HAI GÓC BẰNG NHAU HOẶC BÙ NHAU

Phương pháp giải.

Sử dụng tính chất: Nếu hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau.

Ví dụ 5. (Bài 36 tr.94 SGK)

Hình 23 (SGK) cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

Giải.

Ví dụ 6. (Bài 37 tr.95 SGK)

Cho hình 24 (SGK) (a // b). Hãy nên tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CBA và CDE.

Hướng dẫn.

widehat{CAB} = widehat{CDE} (hai góc so le trong a // b) ;

widehat{CBA} = widehat{CED} (hai góc so le trong, a // b) ;

widehat{ACB} = widehat{DCE} (hai góc đối đỉnh).

Dạng 5. VẬN DỤNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ TÍNH CHẤT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Phương pháp giải.

Trước hết, chứng tỏ hai đường thẳng song song với nhau. Sau đó, sử dụng tính chất hai đường thẳng song song để tìm hai góc bằng nhau hoặc bù nhau.

Ví dụ 7. Tìm số đo x ở hình bên.

Hướng dẫn.

a // b vì hai góc so le trong bằng 60º

a // b ⇒ x + 80º (hai góc trong cùng phía). Suy ra x = 100º

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 25/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: