Tích phân – Hướng dẫn giải bài tập – Bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Bài 1 trang 122 sách giáo khoa giải tích 12

Tính các tích phân sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 122 sách giáo khoa giải tích 12

Tính các tích phân sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 122 sách giáo khoa giải tích 12

Sử dụng phương pháp biến đổi số, tính tích phân:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 122 sách giáo khoa giải tích 12

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hãy tính tích phân:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 122 sách giáo khoa giải tích 12

Tính các tích phân sau:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 6 trang 122 sách giáo khoa giải tích 12

a) Đổi biến số u=1x

b) Tích phân từng phần.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận