Tỉ số lượng giá của góc nhọn. Bảng lượng giác – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

Tỉ số lượng giá của góc nhọn Bảng lượng giác Cho góc nhọn a của một tam giác vuông. Ta gọi : – Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền là sin của góc α, kí hiệu sinα. – Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền là côsin của góc α, kí hiệu cosα. – Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề là tang của góc α, kí hiệu tgα. – Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối là côtang của góc α, kí...

Có thể bạn quan tâm:

Tỉ số lượng giá của góc nhọn

Bảng lượng giác

Cho góc nhọn a của một tam giác vuông. Ta gọi :

– Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền là sin của góc α, kí hiệu sinα.

– Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền là côsin của góc α, kí hiệu cosα.

– Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề là tang của góc α, kí hiệu tgα.

– Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối là côtang của góc α, kí hiệu cotgα. Cần nhớ giá trị của các tỉ số lượng giác sau :

Tỉ số lượng giá của góc nhọn

Để tìm giá trị của các tỉ số lượng giác của một góc nhọn, ta dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi. Trong bảng lượng giác :

– Nếu góc nhọn a tăng thì sina tăng, tga tăng, cosa giảm, cotga giảm.

– Nếu hai góc phụ nhau thì sin của góc này bằng côsin của góc kia, tang của góc này bằng côtang của góc kia.

Ví dụ 3 : Cho tam giác nhọn ABC, BC = a, AC = b, AB = c.

Giải

Kẻ AH ⊥ BC. Ta có:

Ví dụ 4 : Cho góc nhọn α. Chứng minh rằng

Giải

Tỉ số lượng giá của góc nhọn

BÀI TẬP

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

8. Cho sinα = 0,28. Tĩnh cosα, tgα, cotgα.

Tỉ số lượng giá của góc nhọn

Tỉ số lượng giá của góc nhọn

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: