Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số – Bài tập trắc nghiệm – Sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài tập trắc nghiệm về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 1.9 trang 8 sách bài tập giải tích 12

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. y = sin3x là hàm số chẵn.

D. sinx + 3x -1 nghịch biến trênR.

>>Xem đáp số tại đây.

Bài 1.10 trang 8 sách bài tập giải tích 12

>>Xem đáp số tại đây.

Bài 1.11 trang 9 sách bài tập giải tích 12

>>Xem đáp số tại đây.

Bài 1.12 trang 9 sách bài tập giải tích 12

Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R?

>>Xem đáp số tại đây.

Bài 1.13 trang 9 sách bài tập giải tích 12

Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R?

>>Xem đáp số tại đây.

Bài 1.14 trang 9 sách bài tập giải tích 12

Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R?

>>Xem đáp số tại đây.

Bài 1.15 trang 9 sách bài tập giải tích 12

>>Xem đáp số tại đây.

Bài 1.16 trang 9 sách bài tập giải tích 12

>>Xem đáp số tại đây.

Bình luận
0

Bình luận