Soạn văn 9 tập 2 bài Luyện tập viết hợp đồng trang 157 sgk

| Tin mới | Tag:

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- LUYỆN TẬP LÝ THUYẾT

1. Mục đích của hợp đồnglà gì?

Trả lời:

Mục đích hợp đồng là ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết

2. Trong các lại văn bản dưới đây, văn bản nào có tính pháp lí?

 • Tường trình
 • Biên bản
 • Báo cáo
 • Hợp đồng

Trả lời:

Văn bản hợp đồng có tính pháp lí

3. Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày ra sao?

Trả lời:

Văn bản hợp đồng gồm:

 • Phần mở đầu:
 • Quốc hiệu và tiêu ngữ
 • Tên hợp đồng
 • Thời gian, địa điểm
 • Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

Phần nội dung:

 • Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

Phần kết thúc:

 • Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

4. Những yêu cầu về hành văn số liệu của hợp đồng?

Trả lời:

Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

Bình luận
0

Bình luận