Số gần đúng. Sai số – Sách bài tập toán lớp 10 – Bài tập đại số

Số gần đúng sai số đại số toán lớp 10 A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cho a là số gần đúng của . 1. Δa = | – a| được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a. 2. Nếu Δa ≤ d thì d được gọi là độ chính xác của số gần đúng a và quy ước viết gọn là = a ± d. 3. Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước. Cho số gần đúng a với độ chính xác d (tức...

Có thể bạn quan tâm:

Số gần đúng sai số đại số toán lớp 10

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cho a là số gần đúng của overline a .

1. Δa = |overline a – a| được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a.

2. Nếu Δa ≤ d thì d được gọi là độ chính xác của số gần đúng a và quy ước viết gọn là overline a = a ± d.

3. Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước. Cho số gần

đúng a với độ chính xác d (tức là overline a = a ± d). Khi được yêu cầu quy tròn

số a mà không nói rõ quy tròn đến hàng nào thì ta quy tròn a đến hàng cao nhất mà d nhỏ

hơn một đơn vị của hàng đó.

B. BÀI TẬP MẪU

BÀI 1

Cho số overline a = 31975 421 ± 150. Hãy viết số quy tròn của số 37 975 421.

Giải

Vì độ chính xác đến hàng trăm nên ta quy tròn số 37 975 421 đến hàng nghìn. Vậy số quy tròn là 37 975 000.

BÀI 2

Biết số gần đúng a = 173,4592 có sai số tuyệt đối không vượt quá 0,01. Viết số quy tròn của a.

Giải

Vì sai số tuyệt đổi không vượt quá 1/100 nên số quy tròn của a là 173,5.

C. BÀI TẬP

1.37. Cho biết sqrt 3 = 1,7320508… . Viết gần đúng sqrt 3 theo quy tắc làm tròn đến hai, ba, bốn chữ số thập phân có ước lượng sai số tuyệt đối trong mỗi trường hợp.

⇒ Xem đáp án tại đây.

1.38. Theo Tổng cục Thống kê, dân số trung bình Việt Nam năm 2014 là 90 728 900 người. Giả sử sai số tuyệt đối của số liệu thống kê này nhỏ hơn 10 000 người. Hãy viết số quy tròn của số trên.

⇒ Xem đáp án tại đây.

1.39. Độ cao của một ngọn núi là h = 1372,5 m ± 0,1 m. Hãy viết số quy tròn của số 1 372,5.

⇒ Xem đáp án tại đây.

1.40. Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi.

a) sqrt {13} × {(0,12)}^3 làm tròn kết quả đến 4 chữ số thập phân.

b) sqrt [3] {5} : sqrt {7} làm tròn kết quả đến 6 chữ số thập phân.

⇒ Xem đáp án tại đây.

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: