Skills – trang 34 Unit 8 The world of work? Sách Giáo Khoa tiếng anh 12 mới

Unit 8 : The world of work? Skills * Aims and Objectives: – To teach Ss to scan a text for specific information about the world of work. – To teach Ss new vocabulary by completing true false task. – To develop their reading skill through choosing the main idea for each paragraph. – To learn new vocabulary by finding words or expressions with the definitions given. By the end of the lesson, students will be able to: + Express their opinion about the skills and qualities needed for...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 8 : The world of work?

Skills

* Aims and Objectives:

– To teach Ss to scan a text for specific information about the world of work.

– To teach Ss new vocabulary by completing true false task.

– To develop their reading skill through choosing the main idea for each paragraph.

– To learn new vocabulary by finding words or expressions with the definitions given.

By the end of the lesson, students will be able to:

+ Express their opinion about the skills and qualities needed for getting a job.

+ Perform their viewpoints to other people in real life.

+ Listen and do the tasks.

+ Develop the listening skills for specific details.

+ Identify specific information through matching task and question answering

+ Writing a CV to support an application for employment.

+ Develop the writing skills in general. Build up vocabulary supported for writing.

*Vocabulary:

apprentice administrator: người quản lý tập sự

qualified for: đủ năng lực làm gì

articulate [ɑ:’tikjələt]: nói năng lưu loát

self-motivated [self’məutiveitid]: có động lực cá nhân

flexible: linh động

approachable: thân thiện, dễ tiếp xúc

work to deadlines: làm đúng thời hạn

prioritise [prai’ɔrətaiz]: dành ưu tiên

dealership: người mua bán

entry-level: mức cơ bản (trong công ty)

ideal candidate

file: sắp xếp (giấy tờ)

enter data: nhập dữ liệu

creating spreadsheets: lập bản tính

take minutes : viết biên bản

competitive salary: mức lương cạnh tranh

ongoing training: tập huấn tiếp

for further information: để biết thêm thông tin

at 0123975648: (gọi) số

annual leave: nghỉ phép hàng năm

apprenticeship: thời gian tập sự

READING

Are you qualified for the job?

Bài 1 Below are some skills and qualities required for the position of an apprentice administrator. Tick the ones that you have. Do you think you are qualified for this job?(Dưới đây là một số kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí của một quản trị viên tập sự. Đánh dấu vào những cái mà bạn có. Bạn có nghĩ rằng bạn có đủ điều kiện cho công việc này?)

Having time management skills

Having communication skills

Well-spoken and articulate

Responsible and self-motivated

Flexible and eager to learn

Friendly and approachable

Well-organised

Able to work to deadlines and prioritise tasks

Bài 2 Read the job advertisement. Match the highlighted words in the advertisement with the following meanings. Write the words in the space provided. (Đọc quảng cáo tuyển dụng. Khớp các từ được nhấn mạnh trong quảng cáo với ý nghĩa như sau. Ghi các từ vào chỗ trống được cung cấp.)

Key

1.administrator

2.specialising

3.priortise

4.shortlisted

5.approachable

Bài 3 Read the job advertisement in 2 again and decide whether the statements below are true (T), false (F), or not given (NG). (Đọc quảng cáo tuyển dụng trong 2 lần nữa và quyết định xem các nhận định dưới đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

Key

1.F

2. T

3. T

4.NG (flexibility is one valuable quality, but may or may not be the most important)

5.NG (long-term prospects are only a possibility after the apprenticeship)

Bài 4 Read the final part of the advertisement carefully. Answer the following questions.

(Đọc phần cuối cùng của quảng cáo một cách cẩn thận. Trả lời các câu hỏi sau đây.)

Key

1.Competitive pay, ongoing training, 12 days of annual leave, and long-term job prospects in the company after completing the apprenticeship.

2.I need to send my CV and a covering letter to [email protected]

3.For additional information, I can call Ms Kim Thanh at 0123975648.

4.Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview.

Bài 5 Discuss the questions with a partner.(Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)

Which benefits of the apprenticeship mentioned in the advertisement are the most important to you? Why?

Những lợi ích nào của việc học nghề được đề cập trong quảng cáo là quan trọng nhất đối với bạn? Tại sao?

SPEAKING

Skills and qualities

Bài 1 Look at the lists of skills and qualities. Can add more of them? Choose a job in the box and decide on the skills and qualities needec the job. Tell your partner about the job. (Nhìn vào danh sách các kỹ năng và phẩm chất. bạn có thể thêm nhiều hơn không? Chọn một công việc trong hộp và quyết định về các kỹ năng và phẩm chất cần thiết trong công việc. Nói với bạn về công việc.)

Ví dụ:

I think a chef needs to be self-motivated, he working, and creative. He/She also needs to good at planning menus and instructing cooks.

I think the job of a doctor is very challenging. She has to work under a lot of pressure. The also involves a lot of interaction with patients, very important for a doctor to be kind, caring, and compassionate.

Bài 2 Complete the conversation between Lan and Nam using the information in the box. Then practise the conversation in pairs. (Hoàn thành cuộc trò chuyện giữa Lan và Nam sử dụng thông tin trong hộp. Sau đó, thực hành các cuộc trò chuyện theo cặp.)

Key

1.as a chef

2.the qualities needed to be a chef

3.hard-working, creative, and self-motivated

4.planning menus

5.give clear instructions

6.to be a teacher

7.science subjects

8.friendly

9.communicate my ideas very clearly to other people

Bài 3 Work in pairs. Make a similar conversation to the one in 2. Use the words and phrases in 1 and your own information.(Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong 2. Sử dụng từ và cụm từ trong 1 và thông tin riêng của bạn.)

LISTENING

What makes a good CV?

Bài 1 Work in pairs. Ask and answer the following questions.(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi sau đây.)

1. What is a CV?

2. How important is your CV in applying for a job?

3. What makes a successful CV?

Bài 2 Match the words with their meanings. (Nối từ với nghĩa của chúng)

Key

1.b

2.d

3. a

4.e

5. c

Bài 3 Mr Le, an invited speaker, is talking to grade 12 students about how to write a good CV. Listen to his talk and check your answers to the questions in 1. (Ông Lê, một diễn giả được mời, đang nói chuyện với học sinh lớp 12 về làm thế nào để viết một CV tốt. Nghe buổi nói chuyện và kiểm tra câu trả lời của bạn cho câu hỏi trong 1.)

Click tại đây để nghe:

Key

1.A CV is a written record of your education and work experience.

2.It makes the first impression on your potential employer, and it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview.

3.A successful CV is simple in design, includes key words from the job description, and is tailored to the job you are applying for.

Bài 4 Listen again and complete each of the sentences with no more than three words. (Nghe một lần nữa và hoàn thành mỗi câu với không quá ba chữ.)

Click tại đây để nghe:

Key

1.a job

2. cluttered

3.digital software

4. set of requirements every job

Bài 5 Work in groups. Which of the three tips from Mr Le’s talk do you think is the most useful for you? Why?(Làm việc nhóm. Lời khuyên nào trong ba lời khuyên từ buổi nói chuyện của ông Lê bạn nghĩ là hữu ích nhất cho bạn? Tại sao?)

WRITING

How to write a CV

Bài 1 Look at the following job advertisements. Which of the jobs would you like to apply for. Think about whether you have the necessary skills and qualities. Share with a partner.(Xem quảng cáo việc làm sau đây. Đâu là công việc bạn muốn ứng cử? Hãy nghĩ xem bạn có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết không. Chia sẻ với một người bạn.)

ZOO VOLUNTEERS

The city zoo is looking for weekend volunteers. Responsibilities include answering general questions from the zoo visitors, assisting educational programmes, and helping feed the animals. Benefits include

COFFEE HOUSE SERVERS

A popular coffee house near the university seeks baristas to make coffee and serve snacks. Outgoing personality and high energy are more important than experience. Free coffee and meals….

SHOP ASSISTANTS

A trendy clothing store seeks part-time shop assistants. The store is in a convenient location and the working hours are flexible. Previous experience or interest in fashion is preferred. Salary is….

Dịch :

ZOO VOLUNTEERS

Sở thú của thành phố đang tìm kiếm tình nguyện viên cuối tuần. Trách nhiệm bao gồm trả lời các câu hỏi chung từ các du khách sở thú, hỗ trợ các chương trình giáo dục, và giúp nuôi thú vật. Lợi ích bao gồm.

Máy chủ nhà máy cà phê.

Một quán cà phê nổi tiếng gần trường đại học tìm kiếm baristas để làm cà phê và phục vụ đồ ăn nhẹ. Tính cách đi và năng lượng cao quan trọng hơn kinh nghiệm. Cà phê và bữa ăn miễn phí ….

Trợ lý bán hàng

Một cửa hàng quần áo thời trang tìm kiếm trợ lý bán hàng bán thời gian. Cửa hàng ở một vị trí thuận tiện và giờ làm việc linh hoạt. Ưu tiên kinh nghiệm trước đây hoặc quan tâm đến thời trang. Lương là ….

Key

I would like to apply for the position of a zoo volunteer at the city zoo. I love animals and I have read a lot about them, so I think I can help a lot. At home, I often take care of my family’s two dogs. Feeding them and walking them every day are my duties, so I think I have relevant experience.

Bài 2 Look at the sample CV. Some pieces of information have been taken out. Where should the writer put them? Match the words and phrases (A-E) with the gaps (1-5) in the CV.

Key

1.B

2. C

3.E

4.D

5.A

Bài 3 Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 1 following the structure of the sample CV in 2. Remember to tailor your CV so that your experience and skills are aligned with the job requirements.(Viết CV của bạn để nộp đơn cho một trong những công việc được quảng cáo trong 1 theo cấu trúc của CV mẫu trong 2. Hãy nhớ điều chỉnh CV của bạn để kinh nghiệm và kỹ năng của bạn phù hợp với yêu cầu công việc.)

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: