Script mở popup mới khi click (Pupup window viewer)

| Tin mới | Tag:

Script này có tác dụng mở 1 popup khi click vào 1 liên kết. Rất tiện dùng quảng cáo, nhưng lạm dụng cái này người dùng sẽ rất khó chịu ?

Cách làm

B1: Chèn mã sau vao …

<script language=”javascript”>
var win = null;
function NewWindow(wizpage, wizname, w, h, scroll){
LeftPosition = (screen.width) ? (screen.width-w)/2 : 0;
TopPosition = (screen.height) ? (screen.height-h)/2 : 0;
settings = ‘height=’ + h + ‘,width=’ + w + ‘,top= 100,’ + TopPosition + ‘,left=’ + LeftPosition + ‘,scrollbars=’ + scroll + ‘,resizable’ win = window.open(wizpage, wizname, settings) }
</script>

1234567

<script language=”javascript”>var win = null;function NewWindow(wizpage, wizname, w, h, scroll){LeftPosition = (screen.width) ? (screen.width-w)/2 : 0;TopPosition = (screen.height) ? (screen.height-h)/2 : 0;settings = ‘height=’ + h + ‘,width=’ + w + ‘,top= 100,’ + TopPosition + ‘,left=’ + LeftPosition + ‘,scrollbars=’ + scroll + ‘,resizable’ win = window.open(wizpage, wizname, settings) }</script>

B2: Tạo link đến nội dung muốn hiển thị ở popup

<a onclick=”NewWindow(this.href,’name’,’590′,’390′,’yes’); return false” href=”popup-window.htm”> Click link here </a>

1

<a onclick=”NewWindow(this.href,’name’,’590′,’390′,’yes’); return false” href=”popup-window.htm”> Click link here </a>

// ]]>

Bình luận
0

Bình luận