Sbt toán 9 tập 2 bài: Hàm số y = ax^2 ( a ≠ 0) – Trang 46

| Tin mới | Tag:

Câu 4: trang 47 sbt Toán 9 tập 2

Cho hàm số $y = f(x) = -1,5x^2$

a. Hãy tính $f(1), f(2), f(3) $rồi sắp xếp các giá trị này theo thứ tự từ lớn đến bé.

b. Hãy tính $f(-3), f(-2), f(-1) $rồi sắp xếp các giá trị này theo thứ tự từ bé đến lớn.

c. Phát biểu nhận xét của em về sự đồng biến hay nghịch biến của hàm số này khi x > 0 ; khi x < 0

Bình luận
0

Bình luận