Sbt toán 9 tập 2 bài 1: Hàm số y = ax^2 ( a ≠ 0) – Trang 46

Bài 4: trang 47 sbt Toán 9 tập 2 Cho hàm số $y = f(x) = -1,5x^2$ a. Hãy tính $f(1), f(2), f(3) $rồi sắp xếp các giá trị này theo thứ tự từ lớn đến bé. b. Hãy tính $f(-3), f(-2), f(-1) $rồi sắp xếp các giá trị này theo thứ tự từ bé đến lớn. c. Phát biểu nhận xét của em về sự đồng biến hay nghịch biến của hàm số này khi x > 0 ; khi x < 0

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4: trang 47 sbt Toán 9 tập 2

Cho hàm số $y = f(x) = -1,5x^2$

a. Hãy tính $f(1), f(2), f(3) $rồi sắp xếp các giá trị này theo thứ tự từ lớn đến bé.

b. Hãy tính $f(-3), f(-2), f(-1) $rồi sắp xếp các giá trị này theo thứ tự từ bé đến lớn.

c. Phát biểu nhận xét của em về sự đồng biến hay nghịch biến của hàm số này khi x > 0 ; khi x < 0

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: